Sprzedaż > Operacje na wystawionych dokumentach sprzedaży > Wystawienie dok. korekty do dok. sprzedaży

Drukuj

Wystawienie dokumentu korygującego do dokumentu sprzedaży

Aby skorygować dokumenty FVS, RUS należy najpierw przełączyć ich widok. W tym celu w oknie dokumentu kliknij polecenie Pokaż klasyczny widok okna.

 

W oknie dokumentu kliknij przycisk Operacje a następnie w otwartym oknie kliknij przycisk Wystaw dokument korekty a otworzy się okno wystawiania dokumentu korygującego.

 

Jeśli chcemy korygować dane podstawowe dokumentu (dane kontrahenta, warunki płatności) należy wpisać poprawne wartości do odpowiednich pól. Nie można korygować kodu kontrahenta.

Jeśli chcemy korygować pozycję dokumentu, należy wskazać ją i wybrać przycisk Utwórz korektę. Zmieni się schemat prezentowania danych, umożliwiając wprowadzanie korekt. Pokazane będą również wartości wyjściowe. Wpisać poprawne wartości do odpowiednich pól. System sam naliczy wartości, o które trzeba skorygować dane wyjściowe i zaprezentuje je w polach poniżej tabelki. Nie można korygować kodu towaru.

Jeśli chcemy usunąć korektę, należy wskazać pozycję do usunięcia i wybrać przycisk Usuń korektę. Dane zostaną usunięte.

Jeśli chcemy skorygować wszystkie pozycje dokumentu na zero (zwrot całkowity), należy wybrać przycisk Utwórz korektę. wciskając jednocześnie klawisz Shift (Klawisz skrótu: Alt+X). Skorygowane do zera zostaną wszystkie pozycje dokumentu, nawet te, które były wcześniej korygowane do innych wartości.

 

Po wystawieniu dokumentu można sprawdzić dane korekty i postać dokumentu po korekcie, przejść bezpośrednio do danych dokumentu korygowanego lub wydrukować dokument.

 

Wydruk noty korygującej

Nota korygująca może być wystawiona w przypadku pomyłki popełnionej w trakcie wystawiania dokumentu, dotyczącej:

danych sprzedawcy

danych wystawcy

danych nabywcy

oznaczenia towaru (usługi)

i drukowane są na niej tylko pozycje w których zmieniono dane.

 

Aby wystawić notę korygującą:

1.W oknie dokumentu korekty kliknij przycisk Drukuj.

2.W otwartym oknie Wybór wydruku dokumentu z listy Nazwa raportu wybierz Nota korygująca fakturę VAT.

3.Zatwierdź operację przyciskiem OK. Wyświetlone zostanie okno ustawień wydruku noty korygującej.

4.Wprowadź ustawienia wydruku noty korygującej.

hmtoggle_plus1Ustawienia wydruku noty korygującej

5.Zatwierdź ustawienia przyciskiem OK aby przygotować notę korygującą.

 

Należy pamiętać, że w nocie korygującej uwzględnione są zmiany w zakresie danych firmy (wprowadzone od początku wybranego okresu obowiązywania) tylko wówczas, gdy w oknie Dane firmy w Ustawieniach wybrano przycisk Nowy zakres a nie przycisk Edytuj dane firmy i w ten sposób naniesiono poprawki.

 

Zalecane jest uprzednie zdefiniowanie typu dokumentu noty korygującej w Ustawieniach programu.