Ustawienia > Firma > Parametry pracy > Wykonywanie procedur

Drukuj

Wykonywanie procedur

Nazwa parametru

Ustawienia parametru

Dla ... (poszczególnych dokumentów, zamówień, kontrahentów, pracowników, urzędów, towarów, rezerwacji, receptur, zleceń)

TAK – Podczas tworzenia nowego obiektu system wykonuje odpowiednie procedury napisane w języku raportów.

NIE – system nie wykonuje procedur napisanych w języku raportów.

OnTimer

TAK – system co ustalony interwał (domyślnie 5 sekund) wywołuje procedurę języka raportów OnTimer. Dla parametru można podać globalną wartość interwału dla firmy.

Gdy na danym stanowisku w pliku ini ( %AppData%\Sage\Config\AMHMSQL.INI ) obecna jest definicja interwału (timeout), wtedy program ignoruje ustawienie globalne dla firmy.

NIE – system nie wykonuje tej procedury.

 

Obsługa zdarzeń w języku raportów >>

Obsługa w nowych oknach - uwagi >>