Ustawienia > Współpraca z FK > Schematy księgowań > Współpraca z modułem Finanse i Księgowość - symbole kont 

Drukuj

Definiowanie kont - Parametry i Makra

Do definiowania symboli kont oraz opisów dokumentów w schematach księgowań można wykorzystać makra oraz parametry.

 

Parametry

Parametry to symbole, które podczas dekretowania zostaną zastąpione odpowiednimi symbolami kont. Poza predefiniowanymi parametrami (opisanymi poniżej), użytkownik może definiować własne parametry. Przy określaniu wartości parametrów można korzystać z makr. Umieszczając parametr w schemacie księgowania należy poprzedzić jego nazwę znakiem "#".

 

hmtoggle_plus1Predefiniowane parametry

 

 

Makra dla numerów kont

W definiowaniu kont można wykorzystywać następujące symbole, które podczas dekretowania dokumentu zostaną zastąpione odpowiednimi identyfikatorami FK:

Symbol makra

Działanie

#D

Dla dokumentu magazynowego. Identyfikator FK ID działu dokumentu handlowego powiązanego z danym dokumentem magazynowym, o ile taki powiązany dokument istnieje.

#K

Identyfikator FK kontrahenta, urzędu lub pracownika, w przypadku kontrahenta incydentalnego parametr ten zostanie pominięty (podstawiona zostanie wartość pusta).

#U

Identyfikator FK urzędu.

#P

Identyfikator FK pracownika.

#M

Identyfikator FK magazynu, użycie tego makra w schemacie dokumentu płatności zostanie pominięte.

#T

Identyfikator FK danych towaru, do użycia tylko w zapisach typu pozycja, w zapisach typu dokument daje wartość pustą.

#WK

Wymiary analityczne kontrahenta - od #WK01 do #WK10.

#WT

Wymiary analityczne towaru - od #WT01 do #WT10

#WP

Wymiary analityczne pozycji - od #WP01 do #WP10. Ma sens tylko dla zapisów typu pozycja, w zapisach typu dokument daje wartość pustą. Prawidłowe działanie makra jest możliwe tylko, gdy współpraca z FK odbywa się przez integrację we wspólnej bazie.

#RK

Konto FK rodzaju kontrahenta, pracownika lub urzędu, przy dekretowaniu zapisu odnoszącego się do kontrahenta incydentalnego daje wartość pustą.

#RT

Konto FK rodzaju towaru, ma sens tylko dla zapisów typu pozycja, w zapisach typu dokument daje wartość pustą.

#RD

Konto FK rodzaju dokumentu.

#RP

Konto FK rejestru pieniężnego.

#FPRP

Konto FK funduszu promocji rolnej.

 

Makra dla opisów dokumentów

W polu opis można wykorzystywać następujące makra:

Symbol makra

Działanie

#N

Numer dokumentu.

#D

Data dokumentu.

#O

Opis dokumentu.

#P

Opis pozycji, w przypadku zapisu dla całego dokumentu podstawione zostaną złączone opisy kolejnych pozycji.

#K

Kod kontrahenta w module Handel.

#A

Nazwa kontrahenta.

#T

Kod asortymentu w module Handel w przypadku zapisu dla całego dokumentu podstawione zostaną złączone kody asortymentów z kolejnych pozycji.

#R

Numer rozrachunku (w kartotece Pieniądze modułu Handel).

#RP

Nazwa rejestru pieniężnego.

#FPRP

Nazwa funduszu promocji rolnej.

#WK

Wymiary analityczne kontrahenta - od #WK01 do #WK10.

#WT

Wymiary analityczne towaru - od #WT01 do #WT10.

#WP

Wymiary analityczne pozycji - od #WP01 do #WP10.

 

Makra #R i #RP nie mogą wystąpić w polu Treść dokumentu, gdyż dotyczą dokumentów płatności, które zawsze wysyłane są w postaci zbiorczej jako raport kasowy lub wyciąg bankowy, a więc cały dokument z modułu Handel jest jedynie zapisem w dokumencie Finanse i Księgowość.

 

Po kliknięciu przycisku 0prz_dn5 obok pola konto, system wyświetla okno umożliwiające przeglądanie i wstawianie do definicji konta dostępnych dla danej kategorii dokumentów makr i parametrów. Aby otworzyć stronę zawierającą odpowiednie parametry, należy kliknąć wybrany listek u dołu okna.

 

Wymiary

Dodatkowo w Sage Symfonia, w schematach księgowań grupy Sprzedaż, Zakup, Magazyn każdy zapis księgowy zawiera dodatkową pozycję - Wymiary. W polach Wymiar 01 do Wymiar 10, z rozwijanej listy wybiera się makra odpowiednich wymiarów - towaru #WT, kontrahenta #WK lub pozycji dokumentu #WP. Pozwala to wprowadzić dodatkową informację analityczną dla każdego z zapisów. Jako pierwszy wymiar - pole Wymiar01 można wybrać jedynie makro #MPK oznaczające miejsce powstawania kosztów. Można nie wypełniać tego wymiaru, pozostawiając pole puste. Po  wprowadzeniu wartości dla wymiarów zapisu, można je skopiować do pozostałych zapisów przy użyciu przycisków Kopiuj i Wklej. Usunięcie makra z pola Wymiar możliwe jest poprzez wybranie z listy makr wartości .pusty (nie ma możliwości ręcznego wykasowania makra).

 

Nowe makra, mające zastosowanie w dekretacji wartości wymiaru:

Wymiar kontrahenta – makro oznaczające wymiar BI dla kontrahenta, który znajduje się na dekretowanym dokumencie (np. segment klienta, region, kategorię klientów) #WK01, #WK02, #WK03, #WK04, #WK05, #WK06, #WK07, #WK08, #WK09, #WK10.

Wymiar towaru – makro oznaczające wymiar BI dla towaru, który znajduje się na dekretowanym dokumencie (np. grupy produktowe, linie produktowe) #WT01, #WT02, #WT03, #WT04, #WT05, #WT06, #WT07, #WT08, #WT09, #WT10.

Wymiar pozycji - makro oznaczające wymiar dla dokumentów (np. projekt, handlowca, zlecenie, kontrakt) #WP01, #WP02, #WP03, #WP04, #WP05, #WP06, #WP07, #WP08, #WP09, #WP10; dodatkowo #MPK oznacza pierwszy wymiar dokumentu, czyli powiązaną z dokumentem wartość MPK.

Dla dokumentów zakupu i sprzedaży makro #WP01 jest równoznaczne z makrem #MPK.

 

Aby poprawnie zadekretować dokument korzystający z wymiarowania analitycznego BI i przesłać go do modułu księgowego wymagana jest zgodność definicji wymiarowania dekretacji z definicją wymiarów finansowych planu kont (nie dotyczy pierwszego wymiaru tj. MPK, który może pozostać pusty).