Ustawienia > Współpraca z FK - parametry księgowań 

Drukuj

Współpraca z FK > Parametry księgowań

Parametry to symbole, które podczas dekretowania zostaną zastąpione odpowiednimi symbolami kont. Poza predefiniowanymi parametrami użytkownik może definiować własne parametry. Przy określaniu wartości parametrów można korzystać z makr. Umieszczając parametr w schemacie księgowania należy poprzedzić jego nazwę znakiem "#" (np: #khSP).

 

Jak to zrobić - Księgowania - współpraca z modułem Finanse i Księgowość >>

 

Parametry księgowań > Ogólne

Lista parametrów zawiera następujące informacje:

Skrót - Skrót nazwy parametru umieszczany w schemacie księgowań.

Nazwa - Pełna nazwa elementu parametru księgowań

Wartość - Wartość podstawiana w miejscu wystąpienia nazwy parametru w schemacie księgowania.

Aby uzyskać informację o konkretnej grupie parametrów, kliknij jej nazwę:

 

hmtoggle_plus1Predefinowane parametry Ogólne

 

 

Parametry księgowań > Kontrahenci, Pracownicy, Towary, Urzędy

Parametry księgowania dla kontrahentów, pracowników, urzędów i towarów definiowane są poprzez wzorce parametrów. Wzorzec parametrów zawiera listę nazw parametrów w danej grupie (grupa to odpowiednio kontrahenci, pracownicy, urzędy lub towary) oraz wartości, które zostaną podstawione jeśli występujący w dokumencie kontrahent, pracownik, urząd lub towar nie będzie przyporządkowany do określonej podgrupy. Dla wszystkich podgrup występujących w obrębie grupy określane są wartości tych samych parametrów.

 

Przyporządkowania dokonujemy w oknie danych kontrahenta, pracownika, urzędu lub towaru, na zakładce Inne, ustalając wartość pola parametr, w grupie Księgowania.

W ramach grupy można zdefiniować dowolną liczbę podgrup i ustalić wartości, które będą podstawiane w miejsce parametrów.  

 

hmtoggle_plus1Predefinowane parametry Kontrahentów, Pracowników i Urzędów

hmtoggle_plus1Predefiniowane parametry Towarów