Ustawienia > Współpraca z FK > Schematy księgowań > Współpraca z FK - edycja schematu księgowań 

Drukuj

Ustawienia schematów księgowań

Aby rozpocząć edycję schematu księgowania należy kliknąć przycisk Edytuj, kliknąć dwukrotnie wybraną pozycję zapisów księgowych lub wybrać pozycję i wcisnąć klawisze Ctrl+Enter. Definiując schemat księgowania należy określić następujące dane:

 

Skrót - skrócona nazwa schematu księgowania umieszczana w danych dokumentów (strona Inne, pozycja księgowanie).

Schemat korekty - wybierany z listy schematu księgowania dla odpowiedniego dokumentu korygującego.

Nazwa - pełna nazwa definiowanego schematu księgowania.

treść w FK - treść dokumentu wyświetlana w programie Finanse i Księgowość. Z rozwijanej listy można wybrać dostępne dla pola makra.

 

Zapisy księgowe

Strona - strona zapisu księgowego: Winien (wn) lub Ma (ma)

Konto - numer konta, z możliwością wykorzystania parametrów i makr.

Równoległy - zaznaczenie tego pola powoduje, że zapis jest traktowany jako księgowanie równoległe.

Typ kwoty - pole to może mieć wartość dokument lub pozycja - jest to określenie, czy jest to kwota dokumentu, czy pozycji.

Kwota - liczba podana w polu mnożnik (w polu kwota wybrane 1.00), lub jedna z kwot występujących w dokumencie danej klasy. Będą to:

liczba podana w polu mnożnik (w polu kwota wybrane 1.00)

w dokumentach magazynowych: wartość przychód, wartość rozchód i saldo przychód- rozchód (wartość),

w dokumentach płatności: kwota dokumentu (wartość),

w dokumentach sprzedaży i zakupu: netto, brutto i VAT,

w dokumentach importu: netto (podstawa opodatkowania podatkiem VAT), VAT, brutto, cło, akcyza oraz wartość towaru (kwota netto bez cła i akcyzy).

 

Dla zaliczek w walucie parametr księgowania suma zaliczek netto przeksięgowuje wyłącznie wartości w złotówkach, nie przeksięgowuje wartości walutowych.

 

Mnożnik - liczba, przez którą jest mnożona liczna podana w polu kwota,

Opis - treść opisująca zapis. W polu opis można wykorzystywać makra.

 

Pozycja - numer pozycji w dokumencie księgowym. Na pozycję składają się dwa lub więcej zapisów, jeden na stronę winien lub ma i pozostałe na stronę przeciwstawną. Schemat księgowania może zawierać dowolną liczbę pozycji.

 

Wymiary - dodatkowo w Sage Symfonia, w schematach księgowań grupy Sprzedaż, Zakup, Magazyn każdy zapis księgowy zawiera dodatkową pozycję - Wymiary. W polach Wymiar 01 do Wymiar 10, z rozwijanej listy wybiera się makra odpowiednich wymiarów - towaru #WT, kontrahenta #WK lub pozycji dokumentu #WP. Pozwala to wprowadzić dodatkową informację analityczną dla każdego z zapisów. Jako pierwszy wymiar - pole Wymiar01 można wybrać jedynie makro #MPK oznaczające miejsce powstawania kosztów. Można nie wypełniać tego wymiaru, pozostawiając pole puste. Po  wprowadzeniu wartości dla wymiarów zapisu, można je skopiować do pozostałych zapisów przy użyciu przycisków Kopiuj i Wklej.

Usunięcie makra z pola Wymiar możliwe jest poprzez wybranie z listy makr wartości .pusty (nie ma możliwości ręcznego wykasowania makra).

 

Aby poprawnie zadekretować dokument korzystający z wymiarowania analitycznego BI i przesłać go do modułu księgowego wymagana jest zgodność definicji wymiarowania dekretacji z definicją wymiarów finansowych planu kont (nie dotyczy pierwszego wymiaru tj. MPK, który może pozostać pusty).