Jak to zrobić? > Dokumenty > Wpisywanie danych towarów - automatycznie

Drukuj

Wpisywanie danych towarów w sposób automatyczny (klasyczny widok okna)

Dokumenty Faktura (FVS), Rachunek uproszczony (RUS), Zamówienie obce (ZMO), Zamówienie obce w walucie (ZWO) domyślnie otwierane są w zaktualizowanym widoku okna, dla którego poniższy opis nie ma zastosowania.

 

Ten typ pracy jest przeznaczony specjalnie do wystawiania dokumentów na podstawie danych o towarach zawartych w kartotece. Użytkownik wpisuje tylko podstawowe dane towaru (kod, ilość), pozostałe dane są automatycznie pobierane z kartoteki. Jeśli nadane są prawa do negocjowania cen, można edytować pola z nimi związane, w tym zmieniać domyślny rabat do jednostkowej ceny pozycji towarowej dokumentu.    

 

1.W otwartym oknie wystawiania dokumentu należy wybrać listek Towary.

2.Kliknąć zakładkę Auto.

3.Wypełnić pola Kod towaru, Ilość i Cennik. Pozostałe informacje zostaną dopisane automatycznie na podstawie zapisów w kartotece. Jeśli jest nadane prawo do negocjowania cen, można edytować pola z nimi związane.

 

Jeśli podczas wprowadzania danych do pola kod klikniemy przycisk b_down2, otworzy się okno umożliwiające wybranie towaru z kartoteki lub wpisanie nowego towaru do kartoteki.

hmtoggle_plus1Wybór towaru podczas wypełniania dokumentu

 

WSKAZÓWKI

Klawisze skrótów dostępne w polu Kod towaru:

Alt + strzałka w dół – rozwija opuszczaną listę kodów i opisów towarów

Alt +  strzałka w górę – otwiera okno kartoteki towarów

Alt + strzałka w lewo – otwiera okno konkretnego towaru

Alt + strzałka w prawo – otwiera okno dla dodawania nowego towaru

 

Jeśli wpisze się początkowe znaki wartości pola Kod towaru, system automatycznie ustawi się na pierwszej pozycji kartoteki, której wartość będzie zgodna z wpisywanymi znakami. Jeśli teraz rozwinie się opuszczaną listę, otrzymamy listę od wybranej pozycji do końca.

 

Przy wystawianiu nowego dokumentu, domyślnie wartość rabatu do jednostkowej ceny pozycji towarowej wynosi 0%. Po wybraniu kontrahenta wartość domyślnego rabatu jest wybierana z karty kontrahenta. Aby zmienić ręcznie wartość tego rabatu, należy na wystawianym dokumencie wcisnąć klawisze Alt+B. Pojawi się wówczas okno dialogowe umożliwiające poprawienie wartości domyślnego rabatu.

 

Ułatwieniem przy wpisywaniu danych wielu towarów jest możliwość przeciągnięcia zaznaczonych towarów z kartoteki towarów na edytowany dokument za pomocą prawego klawisza myszy.

 

Koszt zakupu towaru na dokumentach walutowych podawany jest w PLN. Dla dokumentów walutowych przeliczony jest po kursie CIT/PIT, a zmiana kursu w trybie edycji powoduje przeliczenie wartości kosztu zakupu.