Ustawienia > Współpraca z FK > Kartoteki FK > zakładka Kartoteki

Drukuj

Kartoteki FK - zakładka Kartoteki

Współpraca z modułem Finanse i Księgowość odbywa się przy pomocy wybranego Obiektu integracji (domyślnie komponent ten jest instalowany). Wersja wybranego obiektu integracji powinna odpowiadać wersji modułu Finanse i Księgowość.

 

W polu Współpraca z FK poprzez wybierz obiekt integracji odpowiadający wersji modułu Finanse i Księgowość.

 

Moduły Sage Symfonia domyślnie pracują w ustawieniu Wspólnej bazy.

hmtoggle_plus1Wspólna baza

 

W Sage Symfonia dostępne są dodatkowe opcje wymiany danych w ramach systemu.

hmtoggle_plus1Osobne bazy z replikacją
hmtoggle_plus1Osobne bazy bez replikacji

 

Synchronizowane kartoteki

W tej grupie ustawień wybierz, które kartoteki będą synchronizowane.

 

Przy współpracy w modelu Wspólnej bazy oraz Osobnych baz z Replikacją, kartoteki Kontrahentów i Pracowników są wspólne dla Handlu i FK dlatego nie wymagają synchronizacji.

 

Przycisk Synchronizuj kartoteki uruchamia proces synchronizacji zawartości kartotek.

hmtoggle_plus1Okno Synchronizacja z kartotekami FK

 

Automatyczna synchronizacja

Włącz automatyczną synchronizację - gdy pole jest zaznaczone, wówczas moduł handlowy automatycznie uzgadnia dane zawarte we wskazanych kartotekach zgodnie z ustawieniami pól wyboru. Przed rozpoczęciem automatycznej synchronizacji należy wykonać pełną synchronizację danych.

 

W przypadku utraty połączenia:

Wyloguj użytkownika z firmy - zaznaczenie pola dla zwykłego użytkownika powoduje wylogowanie go z firmy. Dla 'admina' możliwe jest opuszczenie firmy, wyłączenie synchronizacji bądź pozostawienie włączonej.

Wyłączaj automatyczną synchronizację w całej firmie - dla każdego użytkownika daje możliwość kontynuacji pracy lub wyjścia z firmy.

 

Zmiany danych kartotekowych FK

Uzupełniaj kartoteki bieżącej firmy danymi z kartotek FK przy każdym otwarciu firmy - synchronizacja kartotek będzie wykonywana przy każdym zalogowaniu do firmy w module Handel (na podstawie danych modułu Finanse i Księgowość).

Aktualizuj dane kartotekowe bieżącej firmy przy każdym ich wykorzystaniu na podstawie danych z kartotek FK - aktualizacja danych w kartotekach programu Handel będzie wykonywana w momencie ich wykorzystania (na podstawie danych modułu Finanse i Księgowość).

 

Synchronizacja kartotek jest możliwa tylko wtedy, gdy Handel i Finanse i Księgowość są zainstalowane w tej samej sieci komputerowej.

 

Zmiany danych kartotekowych firmy

Umieszczaj automatycznie nowo utworzone dane kartotekowe bieżącej firmy w kartotekach FK - nowo dodane dane do synchronizowanych kartotek zostaną również dodane dla modułu FK.

Uaktualnij kartoteki FK przy modyfikacji danych kartotekowych bieżącej firmy - modyfikacje danych w synchronizowanych kartotekach zostaną również wykonane dla modułu FK.

 

Po włączeniu przez użytkownika automatycznej synchronizacji lub przy próbie synchronizacji, system w niektórych przypadkach usuwa dotychczasowe uzgodnienia. W takiej sytuacji pojawia się dodatkowe pytanie:

Zwykły użytkownik: ...system usunie dotychczasowe uzgodnienia. Czy kontynuować? z przyciskami:

Kontynuuj

Anuluj - synchronizacja nie zostanie wykonana

Użytkownik Admin: ...system usunie dotychczasowe uzgodnienia. Czy kontynuować? z przyciskami:

Kontynuuj

Pozostaw uzgodnienia - po wybraniu tej opcji pojawia się następny komunikat z pytaniem czy aby na pewno chcemy zsynchronizować dane wykorzystując dotychczasowe uzgodnienia - przyciski Tak/Nie

Anuluj - synchronizacja nie zostanie wykonana

 

Zobacz także:

zakładka Rozrachunki

Synchronizacja zawartości kartotek