Ustawienia > Słowniki użytkownika

Drukuj

Słowniki użytkownika

Wybierając tę gałąź użytkownik przechodzi do panelu wspólnego dla całego Sage Symfonia. Można tu tworzyć własne słowniki na potrzeby wymiarów analitycznych. Widoczna jest lista słowników oraz ich elementów używanych w całym Sage Symfonia a nie tylko w module Handel.

 

Po otwarciu okna, wybieramy z jego lewej strony - z Listy słowników - określony słownik; w prawej stronie okna - o nazwie Lista elementów - ukaże się lista elementów danego słownika.

 

Przyciski narzędziowe

LISTA SŁOWNIKÓW

Dodaj - po naciśnięciu przycisku prawa strona okna przechodzi w tryb dodawania słownika

Usuń - umożliwia usunięcie słownika z kartoteki

 

Oprócz słowników definiowanych przez użytkownika są widoczne w tym oknie również słowniki predefiniowane przez system, które mogą być dostępne w trybie do przeglądania (Główny słownik, Firmy, Kontrahenci, Osoby, Pracownicy i Towary) lub pozwalające tylko na edycję elementów (np Katalogi: kontrahenci, Katalogi: pracownicy, Rodzaje: kontrahenci, Rodzaje: pracownicy, Znaczniki: kontrahenci, Znaczniki: pracownicy). Takich słowników nie można w ogóle usunąć z systemu.

 

Jeżeli Sage Symfonia pracuje w trybie danych wspólnych, to słownik można usunąć z dopiero wówczas, gdy wszystkie moduły przestaną z niego korzystać.

 

Filtr - otwiera okno wyboru filtru wyświetlanej listy słowników (Aktywne, Zatwierdzone, Edytowalne)

Kolumny - rozwija menu do definiowania sposobu wyświetlania kolumn listy (Nazwa, Aktywny, Zatwierdzony)

Zmień aktywność - przełącza pole Aktywny dla zaznaczonego słownika (Nieaktywne słowniki nie pojawiają się na listach)

Zatwierdź - przełącza pole Zatwierdzony dla zaznaczonego słownika (Niezatwierdzony słownik to taki, który występuje w Sage Symfonia, ale nie był nigdy użyty w module Handel (ale jest używany w innym module Sage Symfonia).

 

Zakładka Właściwości słownika - umożliwia wprowadzenie, przeglądanie, modyfikację, usunięcie słownika

Zapisz - zapisuje wprowadzone zmiany

Anuluj - anuluje wprowadzone zmiany

Edytuj - umożliwia edycję właściwości wskazanego słownika

Nazwa - nazwa słownika

Skrót - skrót słownika

Aktywny - zaznaczenie powoduje wyświetlanie słownika na listach w systemie

 

W przypadku trzech definicji słownika: Domyślny element, Proponowany element, Pusty element, po kolejnym użyciu przycisków Edytuj oraz 'v' (z prawej strony okna), otwiera się okno Wybór elementu. Można w nim, poza listowaniem elementów, przeprowadzać podobne działania, w oparciu o funkcje poniższych przycisków:

Dodaj - po naciśnięciu przycisku, przechodzi w tryb dodawania elementu słownika

Usuń - umożliwia usunięcie elementu słownika

Zmień aktywność - otwiera okno wyboru filtru wyświetlanej listy elementów słownika (Aktywne, Zatwierdzone)

Zatwierdź - przełącza pole Zatwierdzony dla zaznaczonego elementu słownika (Niezatwierdzony element słownika to taki, który występuje w Sage Symfonia, ale nie był nigdy użyty w Handlu (ale jest używany w innym module Sage Symfonia)

Filtr - otwiera okno wyboru filtru wyświetlanej listy elementów słownika (Aktywne, Zatwierdzone)

Kolumny - otwiera okno wyboru filtru wyświetlanej listy elementów słownika (Pozycja, Nazwa, Aktywny, Zatwierdzony)

Szczegóły - pokazuje/ chowa szczegóły elementu

Użyj - uruchamia procedurę praktycznego zastosowania elementu (np. w księgowaniach)

Zamknij - zamyka okno Wybór elementu

 

Zakładka Atrybuty słownika - umożliwia określenie atrybutów słownika

Zapisz - zapisuje wprowadzone zmiany

Anuluj - anuluje wprowadzone zmiany

Edytuj - umożliwia edycję atrybutu wskazanego słownika

Dodaj - pozwala na dodanie atrybutu słownika

Usuń - usuwa wskazany atrybut

 

LISTA ELEMENTÓW - umożliwia przeprowadzanie czynności na elementach słownika

Dodaj - po naciśnięciu przycisku, przechodzi w tryb dodawania elementu słownika

Usuń - umożliwia usunięcie elementu słownika

Filtr - otwiera okno wyboru filtru wyświetlanej listy elementów słownika (Aktywne, Zatwierdzone)

Kolumny - otwiera okno wyboru filtru wyświetlanej listy elementów słownika (Pozycja, Nazwa, Aktywny, Zatwierdzony)

Zmień aktywność - przełącza pole Aktywny dla zaznaczonego elementu słownika (Nieaktywne elementy słownika nie pojawiają się na listach)

Zatwierdź - przełącza pole Zatwierdzony dla zaznaczonego elementu słownika (Niezatwierdzony element słownika to taki, który występuje w Sage Symfonia, ale nie był nigdy użyty w module Handel (ale jest używany w innym module Sage Symfonia)

 

Zakładka Właściwości elementu - umożliwia wprowadzenie, przeglądanie, modyfikację, usunięcie elementu

Zapisz - zapisuje wprowadzone zmiany

Anuluj - anuluje wprowadzone zmiany

Edytuj - umożliwia edycję właściwości wskazanego elementu

Nazwa - nazwa elementu

Skrót - skrót elementu

Aktywny - zaznaczenie powoduje wyświetlanie elementu na listach w systemie

Zatwierdzony - zaznaczenie powoduje, że element ma być używany w danym module

Aplikacje - informuje, w jakich modułach Sage Symfonia element jest wykorzystywany

Opis - miejsce na dodatkowe informacje

 

Zakładka Atrybuty elementu - umożliwia określenie atrybutów elementu

Zapisz - zapisuje wprowadzone zmiany

Anuluj - anuluje wprowadzone zmiany

Edytuj - umożliwia edycję atrybutu wskazanego elementu

Dodaj - pozwala na dodanie atrybutu elementu

Usuń - usuwa wskazany atrybut

 

Wskazówka

Przyciskiem pinezka można dostosować widok okna Słowniki do indywidualnych potrzeb.