Jak to zrobić? > Ustawienia > Dodanie nowej stawki VAT

Drukuj

Dodawanie nowej stawki VAT

1.Należy wybrać polecenie Ustawienia z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk Ustawienia na pasku narzędziowym. Pojawi się okno do ustawiania parametrów programu.

2.Na drzewku umieszczonym w lewej części tego okna wskazać pozycję Stawki VAT. W prawej części okna pojawi się lista domyślnych stawek VAT.

3.Wybrać przycisk [Nowy].

4.W kolumnie Wartość wpisać wysokość stawki jako ułamek dziesiętny. Po przejściu do następnego pola Nazwa wpisana zostanie treść identyfikująca tę stawkę na listach (wartość stawki w procentach). Stawka może mieć wartość z dokładnością do 4 miejsc po przecinku, np. 0,1025 czyli 10,25%.

5.W kolumnie Opis wpisać tekst ułatwiający odróżnienie stawek w oknie.

6.W kolumnach Data od, Data do wpisać odpowiednio datę początku obowiązywania stawki i datę końca obowiązywania tej stawki.

7.Zaznaczyć pole w kolumnie VAT RR jeśli ta stawka VAT ma być używana w fakturach VAT RR.

8.Dla zapisania poprawnie wykonanych działań należy wybrać przycisk Zapisz, aby anulować zmiany - przycisk Anuluj.

 

Przy próbie użycia na dokumentach handlowych stawki której okres obowiązywania jest niezgodny z datą sprzedaży (dok. sprzedaży) oraz datą wystawienia dokumentu obcego (dok. zakupu), podczas wystawiania faktur pojawi się stosowny komunikat. Wyjątek stanowią faktury wewnętrzne zakupu wystawione do faktur nabycia, na których weryfikowana jest data wejścia do rejestru należnego i aktywność stawek VAT

 

Usunięcie stawki VAT nie jest możliwe jeśli został wystawiony dokument w tej stawce VAT. Nie można także usuwać stawek 0%, ZW i NP.