Ustawienia > Firma > Dane firmy

Drukuj

Dane firmy

Okno Sage Symfonia Handel umożliwia wpisywanie i modyfikowanie danych o firmie wykorzystywanych przy drukowaniu dokumentów i identyfikacji firmy w systemie. Umożliwia ono także ustalanie wartości parametrów pracy systemu dla firmy.

 

Aby nanieść zmiany w polach, należy wybrać przycisk Edytuj dane firmy.

Aby zmienić zakres obowiązywania danych, należy wybrać przycisk Nowy zakres.

 

przycisk Edytuj dane firmy – umożliwia wprowadzanie zmian do danych firmy.

przycisk Nowy zakres – okienko służy do zmiany zakresu obowiązywania danych dla firmy.

pole Okres obowiązywania – przedstawia aktualny zakres dat obowiązywania danych.

 

Nazwa firmy – pełna nazwa firmy, wpisywana podczas zakładania firmy w pole Nazwa. Nazwa ta pojawia się na drukowanych dokumentach.

Skrócona nazwa firmy – skrócona nazwa firmy, wpisywana podczas zakładania firmy w pole Skrót i wykorzystywana przez system do jej identyfikacji.

NIPNumer Identyfikacji Podatkowej firmy nadany przez urząd skarbowy, w formacie xxx-xxx-xx-xx (lub zapis bez spacji). To pole jest nieedycyjne.

BDO – numer rejestrowy BDO (Baza Danych Odpadowych).

REGON – numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej nadany przez Wojewódzki Urząd Statystyczny; numer identyfikujący firmę do celów statystyki państwowej.

VIES – Zaznaczenie tego pola wyboru oznacza, że firma jest objęta Systemem Wymiany Informacji o VAT - VAT Information Exchange System (VIES), pozwalającym na automatyczną wymianę informacji pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej w zakresie transakcji dokonywanych wewnątrz Wspólnoty (nabycia i dostawy wewnątrzwspólnotowe towarów) oraz informacji o podatnikach VAT zarejestrowanych dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego. Komisja Europejska, mając na względzie poprawę możliwości dostępu do weryfikacji numerów VAT, uruchomiła stronę WWW, na której podatnik może sprawdzić poprawność i ważność numerów kontrahenta, oraz upewnić się, że podmiot gospodarczy o podanym numerze VAT rzeczywiście istnieje.

NIP-UE – W tym polu należy wpisać posiadany przez firmę numer identyfikacji stosowany dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego. W Polsce numer ten ma postać zwykłego numeru NIP (pisanego bez myślników) poprzedzonego dwuliterowym kodem kraju, czyli PL. Pole podlega edycji. Numer z tego pola wykorzystywany jest jako NIP przy dokumentach wewnątrzwspólnotowej dostawy i nabycia towarów.

PESEL – numer powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności.

Płatnik niebędący osobą fizyczną – określa firmę jako płatnika VAT nie będącego osobą fizyczną.

Osoba fizyczna – określa firmę jako płatnika VAT będącego osobą fizyczną. Dla tego ustawienia dostępne są dodatkowe pola dla imienia, nazwiska i daty urodzenia płatnika.

 

Adres – tu należy podać dane adresowe i dane dotyczące sposobów komunikowania się z firmą: numery telefonów, numer faksu, adres poczty elektronicznej (e-mail) . Będą one drukowane na wystawianych dokumentach.

Rachunki bankowe – dane rachunku bankowego firmy: nazwa i adres banku oraz numer rachunku. Po wybraniu przycisku Dodaj otwiera się okno Administracji umożliwiające zarządzanie rachunkami bankowymi firmy.

 

Zobacz także:

Ustawienia - Wystawianie faktur w imieniu

Jak to zrobić - edycja danych firmy

Jak to zrobić - parametry pracy firmy

Jak to zrobić - działy firmy