Zestawienia BI > Ustawienia - Wymiary analityczne > Wymiary analityczne - grupa ustawień Wszystkie

Drukuj

Wymiary analityczne - grupa ustawień Wszystkie

W oknie Wymiary wszystkie można zdefiniować wymiar analityczny wykorzystywany w Towarze, Kontrahencie, Pracowniku (zakładka Wymiar).

W tym celu w części Lista wymiarów należy wybrać przycisk Dodaj.

Następnie w oknie dodawania wymiaru po prawej stronie należy podać jego symbol, nazwę, typ (data, kwota, numeryczny, tekst, słownik, logiczny - prawda/fałsz).

 

W oknie Wymiary wszystkie można zdefiniować wymiar analityczny wykorzystywany w Towarze, Kontrahencie, Pracowniku (zakładka Wymiar). Wymiary typu słownik mogą być także wykorzystane przy definiowaniu zestawu wymiarów analitycznych BI dla pozycji dokumentów. Więcej na temat wymiarów analitycznych pozycji dokumentów znajduje się w oddzielnym temacie: Wymiary analityczne pozycji dokumentów

 

W celu dodania wymiaru, w części Lista wymiarów należy wybrać przycisk Dodaj. Następnie w oknie dodawania wymiaru, po prawej stronie należy podać jego symbol, nazwę, typ (data, kwota, numeryczny, tekst, słownik, logiczny - prawda/fałsz). W przypadku ustawienia typu jako słownik pojawia się dodatkowe pole nazwy słownika, w które należy wejść i klikając 'v' wskazać słownik zdefiniowany w części wspólnej - Słowniki użytkownika. Można w nim wskazać słownik już istniejący w systemie lub dodać własny słownik.  Wymiary słownikowe dla Kontrahentów, MPK i Towarów pomocne są do wykonywania raportów Business Intelligence

 

Po zdefiniowaniu wymiaru należy go przypisać do odpowiedniej listy wymiarów dla towaru, kontrahenta, MPK lub pracownika. Ten sam wymiar może być także przypisany jednocześnie do wszystkich wymienionych kartotek.

 

W polu Symbol mogą być tylko cyfry i litery a jedyny znak poza cyframi i literami to _ (podkreślenie).

 

Ten sam wymiar może być przypisany do wszystkich kartotek.

Jeśli wymiar został już przypisany do którejkolwiek kartoteki (towary, kontrahenci, pracownicy) lub do MPK, to nie jest możliwa jego edycja w oknie Wymiary wszystkie. Przycisk Edytuj jest wtedy nieaktywny.

 

Wskazówka

Definiowanie wymiarów
Za definiowanie wymiarów dowolnej klasyfikacji (szczególnie towarów i kontrahentów) odpowiedzialne jest jedno ogólne prawo w module Administracja o nazwie Definiowanie wymiarów analitycznych i znajduje się grupie praw Wspólne.

 

Nadawanie wartości wymiarów
Nadawanie wartości wymiarów towarów i kontrahentów możliwe jest po ustawieniu prawa do zmiany danych. W przypadku towarów prawo to znajduje się w grupie Handel. W przypadku kontrahentów, którzy są wspólni dla wszystkich aplikacji Sage Symfonia, prawo znajduje się w grupie Wspólne.

 

 

Zobacz także:

Typy wymiarów analitycznych

Przypisanie wymiaru do kartoteki

Wymiary analityczne pozycji dokumentów

Wartości domyślne wymiarów analitycznych

Widoczność i wymagalność wymiarów analitycznych