Urzędy > Urząd

Drukuj

Urząd

Okno to umożliwia wprowadzanie, przeglądanie i modyfikowanie wszystkich danych urzędu w zakresie zależnym od praw użytkownika.

 

Zakładka Urząd

Kod urzędu - unikalny symbol urzędu identyfikujący go na listach. Po wystawieniu dla urzędu dowolnego dokumentu wartości tego nie można zmienić.

Kod urzędu skarbowego - czterocyfrowy kod identyfikacyjny urzędu skarbowego. Pole należy wypełnić dla urzędów, do których generowane będą pliki JPK.

 

Zakładka Inne

Informacje o przynależności urzędu do rodzaju i katalogu

znacznik - graficzny znacznik ułatwiający zaznaczanie i odszukiwanie rodzaju

Księgowania

FK - Identyfikator urzędu w module Finanse i Księgowość

parametr - Parametr księgowania dla urzędu

status - określa czy urząd jest aktywnie wykorzystywany. Urzędy nie aktywne nie są widoczne na listach wyboru.

Stan należności i zobowiązań - stan należności i zobowiązań urzędu

 

Przyciski narzędziowe

Operacje

Eksport danych

Ustawianie znacznika

Usuwanie urzędów

 

Informacje

Po wybraniu tego przycisku można wykonać następujące operacje:

Notatka

Ochrona danych

 

Zestawienia

Płatności urzędu

Zestawia dane firmy, kod urzędu, którego dotyczy zestawienie, a dla każdego dokumentu – numer i datę wystawienia oraz w osobnych kolumnach kwotę wpłaty lub wypłaty. Dane można sortować według wartości każdego z zestawianych pól.

Należności i zobowiązania

Zestawia dane firmy, kod urzędu, którego dotyczy zestawienie, a dla każdego dokumentu – numer i datę wystawienia oraz w osobnych kolumnach – kwotę należności lub zobowiązania. Dane można sortować według wartości każdego z zestawianych pól. Można także zestawiać rozrachunki zgrupowane w określonym rejestrze płatności. Kwoty mogą być prezentowane w walucie lub złotych.

 

Przeglądanie listy

btn_nav_list

Jeśli okno zostało wywołane z listy, w dolnej jego części pojawiają się przyciski służące do przeglądania tej listy. Po zamknięciu okna listy przyciski znikają.

 

Zobacz także:

Dodawanie urzędu

Edycja danych urzędu