Towary > Towar > Stany minimalne i maksymalne

Drukuj

Stany minimalne i maksymalne

W oknie towaru pod przyciskiem Informacje znajduje się lista poleceń, z której można wybrać polecenie Stany minimalne i maksymalne.

 

Okno pozwala wprowadzić stany minimalne i maksymalne dla danego towaru w odpowiednim magazynie. W tabelce widoczne są wszystkie magazyny do których użytkownik ma prawo. Dane w kolumnach Stan minimalny i Stan maksymalny można edytować i zmieniać zależnie od potrzeb szacowania zapotrzebowania oraz tworzenia propozycji zamówień własnych. Określone tu stany minimalne i maksymalne mogą być uwzględniane w zestawieniach Przekroczone stany minimalne i Przekroczone stany maksymalne.

 

Dodaj

Przycisku dodaje pozycję do listy.

 

Usuń

Przycisku usuwa pozycję z listy.

 

Zapisz

Przycisk zapisuje wprowadzone zmiany.

 

Anuluj

Przycisk anuluje wprowadzone zmiany.