Wiadomości podstawowe > Towary

Drukuj

Towary

Pod pojęciem towar rozumiane jest wszystko, co może stać się przedmiotem handlu – zarówno przedmioty materialne (towary handlowe, materiały, wyroby, środki trwałe), jak i usługi, prawa autorskie itp. Informacje dotyczące towarów, pojawiające się na wystawionych dokumentach sprzedaży mogą być wpisywane bezpośrednio do pól dokumentu albo mogą być wprowadzone automatycznie na podstawie danych z kartoteki towarów. Jeśli wprowadzimy informacje do kartoteki, będą one mogły być następnie zestawiane i drukowane w różnych przekrojach.

 

Typy towarów

W module Handel rozróżnia się towary czterech typów: artykuł, usługa, usługa marża, komplet, zestaw. Każdy z tych typów towarów jest nieco inaczej definiowany.

 

Artykuł

Typ artykuł obejmuje te wszystkie towary, które są objęte gospodarką magazynową.

Dane o towarze tego typu są podzielone między trzy strony.

Pierwsza, opatrzona zakładką Towar, obejmuje podstawowe dane towaru, stan towaru w magazynach oraz ceny sprzedaży wraz z walutą.

Strona druga, opatrzona zakładką Ceny, grupuje wszystkie dane związane z cenami towaru, kalkulacją ceny nabycia i sposobem rozliczania wartości rozchodu towarów.

Trzecia strona, opatrzona zakładką Inne, zawiera dane o położeniu towaru w strukturze katalogów oraz o jego przynależności do rodzaju towarów. Można tu także dołączyć graficzny znacznik wyróżniający i ułatwiający szybkie odnalezienie towarów.

 

Usługa

Towary typu usługa nie są objęte gospodarką magazynową, dlatego też okno towaru zawiera w tym przypadku mniej danych i nie jest konieczne wydzielanie osobnej strony zawierającej informacje o cenach. Na dokumentach importowych (DIM i nabycie) można dla usług wprowadzić cenę walutową. Strona Inne zawiera te same informacje, co w przypadku towarów typu artykuł.

 

Usługa marża

Ten typ towaru przeznaczony jest dla usług turystycznych rejestrowanych na dokumentach zakupu Faktura marża. Usługi rejestrowane na fakturze VAT marża, muszą być przyjmowane do magazynu dokumentem magazynowym i wydawane po sprzedaży. Ten typ towaru obsługiwany jest podobnie jak towary typu Artykuł ale możliwe jest pominięcie go w zestawieniach magazynowych.

 

Komplet

Towar typu komplet jest towarem złożonym, definiowanym poprzez listę tworzących go innych towarów. W skład zestawu mogą wchodzić towary każdego typu. Dane o towarze tego typu są podzielone między strony: Towar, Ceny, Inne

Strona Inne zawiera dane o przynależności do rodzaju i katalogu, znaczniku graficznym, identyfikatorze towaru w module Finanse i Księgowość oraz parametrze księgowania.

 

Zestaw

Towar typu zestaw jest towarem złożonym, definiowanym poprzez listę tworzących go innych towarów. W skład zestawu mogą wchodzić towary każdego typu – artykuły, usługi, a także inne zestawy. Cena zestawu jest sumą cen jego składowych, dlatego też w oknie danych towaru tego typu brak danych o cenach. Strona Inne zawiera te same informacje, co w przypadku towarów typu artykuł.

 

Rodzaje towarów

Utworzenie rodzajów towarów umożliwia takie ich klasyfikowanie, jakie odpowiada specyfice firmy. Do wyodrębnienia własnego rodzaju towaru można wykorzystywać wszystkie cechy możliwe do opisania w definicji jego rodzaju. Ponadto rodzaj towaru może być traktowany jako szablon, według którego można rejestrować nowy towar w kartotece. W momencie rejestracji informacje zapisane w rodzaju towaru są automatycznie przepisywane do karty nowego towaru, eliminując konieczność wpisywania powtarzających się danych.

 

Dane opisujące towar

dane podstawowe towaru

Unikalny kod towaru, pełna nazwa, typ, kod paskowy (150 znaków), jednostka miary, stawka podatku VAT oraz kod PKWiU. Na stronie zawierającej dane podstawowe dołączone są też dane o stanie towaru w magazynach i krótka informacja o cenach sprzedaży.

ceny

Strona z cenami zawiera: cenę zakupu, kalkulator ceny nabycia, informację o sposobie wyceny rozchodu towarów (FIFO, LIFO i według wybranej dostawy) oraz pełne informacje o cenach sprzedaży. Dla każdego sprzedawanego towaru można zdefiniować cenniki w cenach brutto i netto w dowolnej walucie.

inne

Informacje o położeniu towaru w strukturze katalogów oraz o jego przynależności do rodzaju towarów. Można tu także dołączyć znacznik graficzny, wyróżniający i ułatwiający szybkie odnalezienie towarów.

 

Ceny sprzedaży

Można prowadzić cenniki w cenach brutto i netto, ustalając ceny w dowolnej walucie. Ponadto można dla konkretnego towaru (lub rodzaju towaru) zdefiniować indywidualną cenę lub upust.

 

Sposoby wyceny rozchodu towarów

Obsługiwane są trzy metody wyceny rozchodu towarów:

FIFO (First In, First Out – pierwsze weszło, pierwsze wyszło),

LIFO (Last In, First Out – ostatnie weszło, pierwsze wyszło)

Według wskazanej dostawy

Wszystkie te metody wykorzystują ceny rzeczywiste; pierwsze dwie metody stosują umowną kolejność zużywania towaru, trzecia – umożliwia wskazanie konkretnych dostaw.

 

Zobacz także:

Rezerwacje towarów

Kartoteka cenników