Contact Manager > Szczegóły oferty

Drukuj

Szczegóły oferty

Okno to umożliwia wprowadzanie, przeglądanie i modyfikowanie wszystkich danych związanych z ofertą w zakresie zależnym od praw użytkownika. Okno jest podzielone na kilka zakładek, widocznych w górnej części okna.

 

Oferty wystawiane są zgodnie z ustawieniem parametru Domyślny sposób naliczania podatku VAT.

 

hmtoggle_plus1Pasek narzędziowy

hmtoggle_plus1Dane podstawowe

hmtoggle_plus1Dane dodatkowe

hmtoggle_plus1Dokumenty powiązane

hmtoggle_plus1Załączniki

hmtoggle_plus1Notatka

hmtoggle_plus1Historia

 

 

hmtoggle_plus1        Definiowanie układu kolumn

 

 

 

Dodawanie towaru do oferty

1.W oknie oferty na liście pozycji oferty w polu Towar (lista dostępnych towarów z kartoteki) należy wybrać towar, który chcemy dodać do listy.

2.Po wybraniu towaru w polu Ikona wyświetlona zostanie ikona określająca typ towaru.

3.W polu Ilość należy określić ilość towaru jaką chcemy przypisać do wybranej oferty.

4.W polu Typ ceny możemy wybrać jeden z typów ceny. W zależności od wyboru wartości w polach związane z ceną mogą się zmieniać.

5.W polu Cennik (pole nieedycyjne) wyświetlane są ceny towaru przepisane z kartoteki.

6.W polu Cena (pole edycyjne) mamy możliwość zmiany ceny.

7.W polach Rabat % i Rabat kwotowy mamy możliwość ustalenia rabatu dla wybranego towaru. Pola są od siebie zależne i wartości są odpowiednio przeliczne po wpisaniu.

8.W polu jm możemy zmienić jednostkę miary. Po wybraniu towaru w polu wyświetlana jest domyślna jednostka przypisana do towaru.

9.W polach Wartość Brutto, Wartość Netto, Wartość przed rabatem, Wartość po rabacie wyświetlane są odpowiednio przeliczone wartości.

10.W polu stawka VAT (lista aktywnych w systemie stawek VAT) możemy zmienić stawkę VAT. Po wybraniu towaru w polu wyświetlana jest domyślna stawka przypisana do towaru.

11.W polu Planowany termin realizacji możemy określić termin realizacji dla danego towaru.

 

W polu Ilość na zamówieniach wyświetlana jest informacja o ilości towaru na wszystkich wystawionych dokumentach powiązanych z towarem.

 

Jeśli chcemy dodać pozycję, która nie znajduje się na liście towarów należy w kolumnie Nazwa towaru wpisać nazwę towaru a następnie wypełnić pozostałe pola. Kolumna z typem ceny dla towarów nie znajdujących się w kartotece jest niedostępna. Domyślna jednostka miary wyświetlana po wpisaniu nazwy to szt.

 

Lista pozycji pod ofertą

Lista pozycji pod ofertą umożliwia zarejestrowanie listy towarów dla danej oferty aby móc ją skalkulować. Aby dodać pozycję do oferty należy przejść do edycji wybranej oferty lub zrobić to bezpośrednio przy dodawaniu oferty.

 

Usuwanie pozycji pod ofertą

1.Na oknie oferty na liście towarów zaznaczamy wybrane pozycje a następnie wybieramy z menu kontekstowego opcję Usuń.

2.Jeśli na wybranych pozycjach w kolumnie Ilość na zamówieniach będą wartości większe od 0. Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający.

3.Aby usunąć wybrane pozycje po wyświetleniu komunikatu potwierdzającego usunięcie klikamy przycisk Tak, jeżeli chcemy zrezygnować - wybieramy przycisk Nie.

 

Ustaw rabat

Okno to umożliwia ustawianie rabatu zbiorczego dla towarów z kartoteki: procentowego lub kwotowego.

Aby ustawić rabat:

1.Kliknij przycisk Ustaw rabat znajdujący się nad listą pozycji. Zostanie wyświetlone okno ustawiania rabatu dla oferty.

2.Wybierz jedną z opcji Rabat procentowy lub Rabat kwotowy a następnie podaj wartość rabatu.

3.Aby zatwierdzić zmiany kliknij przycisk Zastosuj.

 

Ustawienie rabatu procentowego spowoduje ustawienie rabatu dla każdej pozycji i wyświetlony zostanie w kolumnie Rabat % ( w %) i Rabat kwotowy (kwota).

 

Generuj zamówienie

1.W oknie edycji oferty zaznacz towary dla których chcesz utworzyć zamówienie i kliknij przycisk Generuj zamówienie.

2.W oknie Generowanie zamówienia, w polu Typ zamówienia (lista dostępnych typów zamówień) wybierz z listy typ zamówienia a następnie w polu Seria (lista dostępnych serii zamówień) wybierz serię zamówienia.

3.Aby przejść do wystawiania zamówienia kliknij Zapisz, aby zrezygnować kliknij Anuluj.

4.Po wybraniu Zapisz zostanie wyświetlone okno zamówienia.

5.Uzupełnij brakujące dane podstawowe zamówienia.

6.Aby wystawić zamówienie i zapisać w systemie jego dane kliknij przycisk Wystaw, aby usunąć dane zamówienia kliknij Usuń.