Contact Manager > Szczegóły czynności

Drukuj

Szczegóły czynności

Okno to umożliwia wprowadzanie, przeglądanie i modyfikowanie wszystkich danych związanych z planowaną czynnością w zakresie zależnym od praw użytkownika.

Przycisk Cykliczność otwiera okno pozwalające określić cykl generowania powtórzeń czynności.

Ustawienie znacznika w Wydarzenie całodzienne oznacza czynność, która będzie trwała cały dzień.

Na dole okna znajduje się przycisk Dodaj plik, który umożliwia dodawanie plików do czynności. Po dodaniu pliku pod przyciskiem zostaje wyświetlona lista plików.

 

Szybka zmiana statusu czynności

Za pomocą szybkiej zmiany statusu czynności możemy szybko dokonać zmiany statusu czynności bez konieczności wchodzenia w jego edycje.

Aby zmienić status na widoku kalendarza na wybranym elemencie z menu kontekstowego wybrać opcję Zrealizowana.

W należności od statusu - zmiana z Aktywna na Zrealizowana - na wybranej czynności pojawi się ikona informująca o statusie.

 

Lista czynności dla kontrahenta

Aby przejść do listy czynności dla kontrahenta należy:

1.W oknie edycji kontrahenta wybierz z menu kontekstowego polecenie Pokaż listę czynności dla kontrahenta.

2.Wyświetlone zostanie okno Filtrowanie czynności. Na oknie można ustawić kryteria wg, których wyświetlona zostanie lista w kontekście kontrahenta.

3.Po wybraniu Zastosuj wyświetlone zostaje okno z listą czynności dla kontrahenta.

 

Nad listą znajduje się przycisk Filtruj, który otwiera okno filtrowania czynności.

Podwójne kliknięcie na wybranej pozycji powoduje przejście do okna edycji czynności.