Jak to zrobić? > Grupowanie - rodzaje > Rodzaj oferty

Drukuj

Rodzaj oferty

Po wybraniu listka Rodzaj kartoteki dokumentów i kolejno przycisku polecenia Nowy lub Edytuj pojawi się okno Rodzaj dokumentu umożliwiające tworzenie lub modyfikowanie definicji rodzaju dokumentu.

 

Porządkowanie informacji według rodzajów jest jednopoziomowe. Każdy z umieszczonych w kartotece opisów może należeć tylko do jednego rodzaju. W definicji rodzaju zapisywane są informacje wspólne dla wszystkich obiektów należących do danego rodzaju. Podczas tworzenia w kartotece opisu nowego obiektu tego rodzaju są one automatycznie przepisywane do odpowiednich pól formularza, co zmniejsza pracochłonność wprowadzania danych. Informacje wprowadzone w ten sposób można modyfikować stosownie do potrzeb.

 

Nazwa rodzaju

Umożliwia nadanie nazwy dla definiowanego rodzaju. Po zapisaniu definicji, nazwa ta pojawi się na liście rodzajów.

 

Rejestr i płatność

Pola wyboru rejestru i płatności.

 

Typ ceny

Pola wyboru typu ceny oraz czy jest to cenna brutto czy netto.

 

Oferta w walucie

Oznacza walutowy rodzaj oferty.

 

Znacznik

Z opuszczanej listy można wybrać graficzny symbol, który pojawiać się będzie przy wszystkich wystawionych dokumentach tego rodzaju. W trakcie pracy można ten znacznik zmienić.

 

Dział

W polu można wybrać dział, w którym mają być tworzone dokumenty. Dokument tworzy się domyślnie w zdefiniowanym w rodzaju dziale, a gdy pole jest puste - w dziale bieżącym.