Jak to zrobić? > Grupowanie - rodzaje > Rodzaj kontrahenta

Drukuj

Rodzaj kontrahenta

Po wybraniu okienka Rodzaj kartoteki kontrahentów i kolejno przycisku polecenia Nowy lub Edytuj pojawi się okno Rodzaj kontrahenta, które umożliwia definiowanie lub modyfikowanie szablonu opisu kontrahenta. Nie trzeba wypełniać wszystkich pól definicji rodzaju kontrahenta - pola nie wypełnione nie będą podpowiadane przy rejestrowaniu kontrahenta tego rodzaju.

 

Porządkowanie informacji według rodzajów jest jednopoziomowe. Każdy z umieszczonych w kartotece opisów może należeć tylko do jednego rodzaju. W definicji rodzaju zapisywane są informacje wspólne dla wszystkich obiektów należących do danego rodzaju. Podczas tworzenia w kartotece opisu nowego obiektu tego rodzaju są one automatycznie przepisywane do odpowiednich pól formularza, co zmniejsza pracochłonność wprowadzania danych. Informacje wprowadzone w ten sposób można modyfikować stosownie do potrzeb.

 

ico_rodzaj Rodzaj

Umożliwia nadanie nazwy dla definiowanego rodzaju. Po zapisaniu definicji, nazwa ta pojawi się na wykazie rodzajów.

 

Znacznik

Z opuszczanej listy można wybrać graficzny symbol, który pojawiać się będzie przy wszystkich rejestrowanych kontrahentach tego rodzaju. W trakcie pracy można ten znacznik zmienić na liście.

 

Kod, Miejscowość, Rejon, Kraj

W polach tych można określić część adresu wspólną dla kontrahentów tego rodzaju.        

 

Limit kredytu, kwota

W polu wyboru można zaznaczyć, czy kontrahent będzie miał przydzielony limit kredytowania oraz określić kwotę tego limitu.

 

Rejestr płatności

W polu tym można wybierać pomiędzy rejestrami płatności ustalonymi w ustawieniach.

 

W terminie

Termin jest związany z rodzajem płatności i jest podpowiadany na podstawie ustawień. Jeśli w rodzaju kontrahenta przyjmiemy termin 0 czyli datę płatności dokumentu taką samą jak data wystawienia, oznaczać to będzie płatność natychmiastową. Jeśli przyjmiemy dowolny inny termin, system domyślnie przyjmie, że cała płatność nastąpi w podanym terminie.

 

Typ ceny

Typ ceny związany jest z cennikami towarów w kartotece. Dla każdego towaru można określić trzy ceny netto i jedną cenę brutto.

 

Rodzaj ceny

Określa rodzaj cen (czyli sposób naliczania podatku VAT), według których wystawiony będzie dokument. Można wybrać z listy netto lub brutto.

Jeśli wybierzemyz netto, wówczas kwota podatku będzie liczona według wzoru:

0netto4

gdzie:

KP  — oznacza naliczoną kwotę podatku

WN  — wartość sprzedaży netto

SP  — stawkę podatku.

Jeśli wybierze się brutto, wówczas kwota podatku będzie liczona według wzoru:

0brutto4

gdzie:

KP  — oznacza na liczoną kwotę podatku

WB  — wartość sprzedaży brutto

SP  — stawkę podatku.

Ponadto można ustalić, czy kwota podatku VAT w poszczególnych stawkach będzie liczona jako iloczyn stawki VAT oraz całkowitej wartości sprzedaży w danej stawce, czy też jako suma kwot cząstkowych podatku VAT pochodzących z poszczególnych pozycji towarowych dokumentu o tej samej stawce. Dla uproszczenia pierwszy sposób nazywamy iloczynu natomiast drugi metodą sumy.

 

Rabat

Umożliwia określenie punktów procentowych stawki rabatu dla rejestrowanego rodzaju kontrahenta. Jest to rabat do jednostkowej ceny towaru.

 

negocjacje cen

Zaznaczenie tego pola oznacza, że w trakcie wystawiania dokumentów sprzedaży można modyfikować cenę (rabat) sprzedawanych towarów tego rodzaju.

 

Księgowania

FK - Identyfikator rodzaju kontrahenta w module finansowo-księgowym.

parametr - Parametr księgowania dla rodzaju kontrahenta.

 

Zobacz także:

Czynności związane z dokumentami