Jak to zrobić? > Grupowanie - rodzaje > Rodzaj zakupu

Drukuj

Rodzaj zakupu

Po wybraniu listka Rodzaj kartoteki dokumentów i kolejno przycisku polecenia Nowy lub Edytuj pojawi się okno Rodzaj dokumentu umożliwiające tworzenie lub modyfikowanie definicji rodzaju dokumentu.

 

Porządkowanie informacji według rodzajów jest jednopoziomowe. Każdy z umieszczonych w kartotece opisów może należeć tylko do jednego rodzaju. W definicji rodzaju zapisywane są informacje wspólne dla wszystkich obiektów należących do danego rodzaju. Podczas tworzenia w kartotece opisu nowego obiektu tego rodzaju są one automatycznie przepisywane do odpowiednich pól formularza, co zmniejsza pracochłonność wprowadzania danych. Informacje wprowadzone w ten sposób można modyfikować stosownie do potrzeb.

 

ico_rodzaj Rodzaj

Umożliwia nadanie nazwy dla definiowanego rodzaju. Po zapisaniu definicji, nazwa ta pojawi się na wykazie rodzajów.

 

Znacznik

Z opuszczanej listy można wybrać graficzny symbol, który pojawiać się będzie przy wszystkich wystawionych dokumentach tego rodzaju. W trakcie pracy można ten znacznik zmienić.

 

Typ dokumentu

W polu tym można wybierać pomiędzy typami dokumentów ustalonymi w ustawieniach.

 

Seria

Można wybierać pomiędzy symbolami serii ustalonymi w ustawieniach.

 

Tryb przyjęcia towaru

Określa sposób domyślnego tworzenia dokumentu magazynowego podczas wystawiania dokumentu handlowego. Istnieją trzy tryby wystawiania tych dokumentów:

Automatyczny – gdy użytkownik wystawia dokument handlowy, odpowiedni dokument magazynowy jest wystawiany automatycznie, bez ingerencji użytkownika. Użytkownik nie musi podejmować żadnych decyzji, system sam rejestruje fakt przyjęcia lub wydania towaru (o ile jest to oczywiście możliwe – istnieje towar w magazynie).

Półautomatyczny – bezpośrednio po wystawieniu dokumentu handlowego system wyświetla odpowiednie okno z dokumentem magazynowym. Użytkownik może wtedy zmodyfikować, potwierdzić i wydrukować dokument wydania lub przyjęcia towaru, może także zrezygnować z jego wystawienia.

Ręczny – system zawsze rejestruje tylko dokument handlowy. Użytkownik musi sam ręcznie wystawić odpowiedni dokument magazynowy.

 

Rezerwacja

Do wyboru jest rezerwacja ilościowa lub ze wskazaniem dostaw.

 

Rejestr płatności

W polu tym można wybierać pomiędzy rejestrami płatności ustalonymi w ustawieniach.

 

Ceny zakupu

Typ ceny związany jest z cennikami towarów w kartotece. Dla każdego towaru można określić trzy ceny netto i jedną cenę brutto.

 

konto

Konto rodzaju dokumentu, wykorzystywane przy automatycznym dekretowaniu dokumentów

 

schemat

W polu tym można wybrać z opuszczanej listy jeden ze zdefiniowanych w systemie schematów księgowania.

 

Dział

W polu można wybrać dział, w którym mają być tworzone dokumenty. Dokument tworzy się domyślnie w zdefiniowanym w rodzaju dziale, a gdy pole jest puste - w dziale bieżącym.

 

Zobacz także:

Czynności związane z dokumentami