Jak to zrobić? > Grupowanie - rodzaje > Rodzaj magazynowy

Drukuj

Rodzaj magazynowy

Po wybraniu listka Rodzaj kartoteki dokumentów magazynowych i kolejno przycisku polecenia Nowy lub Edytuj pojawi się okno Rodzaj dokumentu: dokumenty... umożliwiające tworzenie lub modyfikowanie definicji rodzaju dokumentu.

 

Porządkowanie informacji według rodzajów jest jednopoziomowe. Każdy z umieszczonych w kartotece opisów może należeć tylko do jednego rodzaju. W definicji rodzaju zapisywane są informacje wspólne dla wszystkich obiektów należących do danego rodzaju. Podczas tworzenia w kartotece opisu nowego obiektu tego rodzaju są one automatycznie przepisywane do odpowiednich pól formularza, co zmniejsza pracochłonność wprowadzania danych. Informacje wprowadzone w ten sposób można modyfikować stosownie do potrzeb.

 

ico_rodzaj Rodzaj

Umożliwia nadanie nazwy dla definiowanego rodzaju. Po zapisaniu definicji, nazwa ta pojawi się na wykazie rodzajów.

 

Znacznik

Z opuszczanej listy można wybrać graficzny symbol, który pojawiać się będzie przy wszystkich wystawionych dokumentach tego rodzaju. W trakcie pracy można ten znacznik zmienić.

 

Typ dokumentu

W polu tym można wybierać pomiędzy typami dokumentów ustalonymi w ustawieniach.

 

Seria

Można wybierać pomiędzy symbolami serii ustalonymi w ustawieniach.

 

Rezerwacja towaru

Określa domyślny sposób rezerwowania towarów dla dokumentów danego typu. Można też wystawiać dokumenty bez wcześniejszej rezerwacji. Istnieją dwa typy rezerwacji towarów:

Ilościowa

Polega na zarezerwowaniu podanej w dokumencie ilości towaru bez brania pod uwagę jego wartości (bez określania konkretnych dostaw). Wartość towaru określa się w momencie jego wydania zgodnie z domyślnym sposobem rozliczania wartości tego towaru w magazynie (FIFO lub LIFO).

Ze wskazaniem dostaw

Polega na zarezerwowaniu podanej w dokumencie ilości towaru ze wskazaniem dostawy, z której ma on pochodzić. Wartość towaru jest ustalana na podstawie ceny we wskazanej dostawie.

 

konto FK rodzaju

Konto rodzaju dokumentu, wykorzystywane przy automatycznym dekretowaniu dokumentów.

 

magazyn

W polu można wybrać magazyn, w którym mają być tworzone dokumenty. Na liście magazynów do wyboru są dostępne te, które nie są magazynami oddziału firmy. Dokument tworzy się domyślnie w zdefiniowanym w rodzaju magazynie, a gdy pole jest puste - w magazynie bieżącym.

 

 

Zobacz także:

Czynności związane z dokumentami