Towary > Towar > Receptura

Drukuj

Receptura

Okno przedstawia szczegóły receptury, jej składniki oraz powstały w wyniku jej zastosowania produkt. W górej części okna widoczne są przyciski Zapisz i Anuluj, wymiennie z przyciskami Informacje i Edytuj.

 

Informacje – wybranie przycisku otwiera listę poleceń Notatka i Zlecenia według receptur

Edytuj – powoduje przejście okna w tryb edycji

Zapisz – zapisuje wprowadzone zmiany

Anuluj anuluje wprowadzone zmiany

 

Kod receptury

W polu widoczny jest unikalny kod wybranej receptury.

Nazwa receptury

Pole przedstawia nadaną recepturze nazwę.

Towar

W polu figuruje nazwa towaru, dla którego utworzono recepturę.

Status

Pole przyjmuje wartość Aktywny lub Nieaktywny, w zależności od stanu pola aktywności danej receptury na liście receptur.

 

Ramka Składniki receptury

Na liście składników receptury nie może być zestawów i kompletów.

Jeśli użytkownik ma nadane właściwe prawa, może zmieniać skład receptury, nawet jeśli na podstawie tej receptury zostały już utworzone zlecenia. Zlecenia wcześniej stworzone zostaną odpowiednio oznaczone - jako powstałe na podstawie innego składu receptury, niż bieżący.

 

W ramce dostępne są przyciski:

[+Dodaj] wybranie przycisku dodaje nową pozycję na liście składników receptury

[- Usuń] wybranie przycisku usuwa pozycję na liście składników receptury

Poniżej widoczna jest tabelka z listą składników, w której dane przedstawione są w kolumnach:

Kod

Unikalny kod składnika receptury.

Ilość

Ilość danego składnika potrzebna dla receptury.