Pracownicy > Pracownik

Drukuj

Pracownik

Okno to umożliwia wprowadzanie, przeglądanie i modyfikowanie wszystkich danych pracownika w zakresie zależnym od praw użytkownika.

 

strona Pracownik

Kod pracownika

Unikalny symbol pracownika identyfikujący go na listach.

Po wystawieniu dla pracownika dowolnego dokumentu wartość tego pola zostanie zablokowana przez system (nie będzie można jej zmienić).

Dane pracownika

Imię pracownika, Nazwisko pracownika, Adres pracownika, Dane dotyczące kontaktowania się z pracownikiem, Dane rachunku bankowego pracownika.

 

strona Inne

Informacje o przynależności pracownika do rodzaju i katalogu

Księgowania

FK - Identyfikator pracownika w module FK.

param - Parametr księgowania dla pracownika.

Stan należności i zobowiązań - stan należności i zobowiązań pracownika.

 

strona Wymiary

W oknie widoczna jest tabelka z listą aktywnych wymiarów. Jeśli nie ma dla pracownika aktywnych wymiarów, to zakładka jest niewidoczna.

Dla każdego z wymiarów w menu kontekstowym (prawy przycisk myszy) dostępna jest opcja Wyczyść (Ctrl+Del) za pomocą której można powrócić do stanu, w którym dany wymiar jest niewypełniony.

 

W tabelce widoczne są dwie kolumny: Nazwa i Wartość.

W kolumnie Nazwa widoczna jest lista z nazwami poszczególnych wymiarów, które zostały wcześniej zdefiniowane w Ustawieniach (gałąź Wymiary analityczne).

W kolumnie Wartość pojawiają się informacje określające dany wymiar. Mogą one mieć różny charakter.

 

Przyciski narzędziowe

Informacje

Po wybraniu tego przycisku można wykonać następujące operacje:

Notatka

Ochrona danych

 

Zestawienia

Po wybraniu tego przycisku można wykonać następujące zestawienia:

Płatności wybranych pracowników - zestawia dane firmy, kod pracownika, którego dotyczy zestawienie, a dla każdego dokumentu – numer i datę wystawienia oraz w osobnych kolumnach kwotę wpłaty lub wypłaty. Dane można sortować według wartości każdego z zestawianych pól.

Płatności pracowników za okres - zestawia dla wybranego okresu dane firmy, kod pracownika, którego dotyczy zestawienie, a dla każdego dokumentu – numer i datę wystawienia oraz w osobnych kolumnach kwotę wpłaty lub wypłaty. Dane można sortować według wartości każdego z zestawianych pól.

Należności i zobowiązania (pracownika) - zestawia dane firmy, kod pracownika, którego dotyczy zestawienie, a dla każdego dokumentu – numer i datę wystawienia oraz w osobnych kolumnach – kwotę należności lub zobowiązania. Dane można sortować według wartości każdego z zestawianych pól. Można także zestawiać rozrachunki zgrupowane w określonym rejestrze płatności.Kwoty mogą być prezentowane w walucie lub złotych.

 

Notatka

 

Przeglądanie listy

btn_nav_list

Jeśli okno zostało wywołane z listy, w dolnej jego części pojawiają się przyciski służące do przeglądania tej listy. Po zamknięciu okna listy przyciski znikają.

 

Zobacz także:

Dodawanie pracownika

Edycja danych pracownika

Typy wymiarów analitycznych