Ustawienia > Firma > Parametry pracy > Parametry dokumentów i zasady ich numeracji

Drukuj

Parametry dokumentów i zasady ich numeracji

Nazwa parametru

Ustawienia parametru

Data operacji na korektach dokumentów magazynowych

Data wystawienia z korekty dok handlowego trafia jako data operacji na korektę dok magazynowego.

Data sprzedaży z korekty dok handlowego trafia jako data operacji na korektę dok magazynowego.

Data sprzedaży z dokumentów magazynowych

TAK – data sprzedaż w dokumentach podpowiadana będzie z dokumentów magazynowych.

NIE – data sprzedaży w dokumentach wypełniana będzie datą bieżącą.

Informacja o reszcie przy wpłacie gotówkowej

Możliwe jest pojawienie się dialogu ułatwiającego wydawanie reszty wpłacającemu.    

Kontrola ciągłości numeracji dokumentów płatności

TAK – system nie pozwala zmieniać numeru dokumentu. Niemożliwe jest także usunięcie dokumentu płatności, jeśli nie jest on ostatnim w swojej serii.

NIE – system umożliwia zmianę numeru dokumentu oraz usunięcie dokumentu płatności bez kontroli ciągłości numeracji.

Kopiowanie pola Opis w dokumentach pochodnych

TAK W dokumencie tworzonym na podstawie innego dokumentu przepisywana jest wartość pola z dokumentu oryginalnego.        

NIE Wartość pola pozostaje pusta.

Numeracja zobowiązań tworzonych automatycznie

Numer własny – numer zobowiązań jest taki sam jak numer dok. zakupu nadany przez program.

Numer obcy – numer zobowiązań jest taki jak numer obcy z dok. zakupu.

Ostrzeganie o powtórzeniu kodu towaru

TAK – system ostrzega o próbie umieszczenia na liście towarowej dok. handlowego pozycji zawierającej powtarzający się kod towaru.

NIE – ostrzeżenie pojawia się jedynie w linii statusu.

Towary nieuwzględniane w obrocie magazynowym (usługi marża)

TAK – blokuj wystawianie dokumentów magazynowych zawierających jednocześnie towary uwzględniane i nieuwzględniane w obrocie magazynowym (usługa marża).

NIE – zezwalaj na wystawianie dokumentów magazynowych zawierających jednocześnie towary uwzględniane i nieuwzględniane w obrocie magazynowym (usługa marża).

Traktowanie warunków sprzedaży jak warunków zakupu

TAK – dla danego kontrahenta warunki sprzedaży (rejestr, forma, termin płatności, rodzaj ceny) dotyczą również zakupu.

NIE – warunki sprzedaży dla kontrahenta nie dotyczą zakupów.

Typ dokumentu – Import towarów z innego oddziału

Domyślny typ przychodowego dokumentu magazynowego używany przy imporcie dokumentów magazynowych z innego oddziału firmy.

Typ dokumentu – Inwentaryzacja przychód

Domyślny typ przychodowego dokumentu magazynowego używany przy zatwierdzaniu Inwentaryzacji.

Typ dokumentu – Inwentaryzacja rozchód

Domyślny typ rozchodowego dokumentu magazynowego używany przy przy zatwierdzaniu Inwentaryzacji.

Typ dokumentu – Protokół przeceny

Domyślny typ dokumentu magazynowego używany przy zatwierdzaniu Protokołu przeceny.

Typ dokumentu – Protokół wprowadzenia

Domyślny typ przychodowego dokumentu magazynowego używany przy zatwierdzaniu Protokołu wprowadzenia.

Typ jednostki miary w dokumentach pochodnych

Typ jednostki miary w pozycjach dokumentów wystawianych na podstawie innych dokumentów zależy od ustawień w typie dokumentu lub jest przepisywany z odpowiednich pozycji dokumentu na podstawie którego jest wystawiany bieżący dokument.

Wartość ilościowego przyjęcia magazynowego

Użytkownik bez prawa Podgląd cen i wartości magazynowych wystawia dokumenty o charakterze Przyjęcie do magazynu i Przychód wewnętrzny w zależności od tego prawa: z wartością zerową lub według ostatniej ceny zakupu.

Wielkość przeliczana przy zmianie wartości pozycji

Przy edycji wartości netto bądź brutto pozycji DOKUMENTU SPRZEDAŻY system na nowo nalicza ilość lub cenę.

ILOŚĆ – naliczana jest ilość, cena pozostaje stała

CENA – naliczana jest cena, ilość pozostaje stała

Zarządzanie numeracją wystawianych dokumentów

Automat – niezależnie od numeru nadanego dokumentowi w buforze, podczas wystawiania dokumentu system zawsze automatycznie generuje kolejny numer serii (ustawienie domyślne).

Półautomat – jeśli wystawienie dokumentu pod numerem nadanym w buforze powoduje powstanie luki w numeracji serii, system prosi o podjęcie decyzji przez użytkownika.

Ręcznie – system zawsze wystawia dokument pod takim numerem, jaki został mu nadany w buforze (o ile dokument o takim numerze nie został wcześniej wystawiony).

'Tworzenie nowej dostawy' przy dokumencie typu MM

TAK – system domyślnie ustawia 'Tworzenie nowej dostawy' w pozycjach dok. przy tworzeniu dokumentu typu MM

NIE – system nie zaznacza tego ustawienia przy tworzeniu dokumentu typu MM.