Ustawienia > Firma > Parametry pracy > Parametry polityki sprzedaży

Drukuj

Parametry polityki sprzedaży

Nazwa parametru

Ustawienia parametru

Marża / narzut – automatyczne przeliczanie wartości

TAK – system automatycznie określa nową wartość marży/narzutu po każdej zmianie odpowiadającej ceny sprzedaży towaru.

NIE – system utrzymuje stałą wartość marży/narzutu do czasu ich ręcznego zmodyfikowania przez użytkownika.

Sposób naliczania i upustów indywidualnych

Rabaty i upusty indywidualne na dok. sprzedaży naliczane są dla nabywcy

Rabaty i upusty indywidualne na dok. sprzedaży naliczane są dla odbiorcy

Termin realizacji rezerwacji

Ilość dni, po upływie których rezerwacja jest traktowana jako przeterminowana.

Cenniki okresowe na zamówieniach

Ustawienie stosowane jest także dla kontraktów

TAK – Na dokumentach zamówień używane są cenniki okresowe

NIE – Na dokumentach zamówień używane są cenniki niecykliczne i bezterminowe

Wykorzystanie cenników okresowych

Wybór daty, która ma być podstawą do selekcji cenników: data sprzedaży lub data wystawienia.

Tryb ostrzegania: ceny sprzedaży

TAK – Przy sprzedaży towaru po cenie niższej od ceny bazowej system ostrzega wyświetlając okno dialogowe.

NIE – W powyższym przypadku system zamiast okna dialogowego wyświetla ostrzeżenie w linii statusu.

Typ ceny NETTO skojarzonej z ceną BRUTTO

Typ ceny netto skojarzonej z ceną detaliczną brutto. Jeśli jedna z tych cen – cena detaliczna, skojarzona cena netto lub marża jednej z nich jest zmieniana, system automatycznie oblicza na tej podstawie wartość drugiej ceny.

Typ ceny skojarzonej z wybranym zaokrągleniem

Jeśli nie jest określony, podane przez użytkownika zaokrąglenie jest stosowane przy obliczaniu wszystkich cen sprzedaży danego towaru. W przeciwnym przypadku wybrane zaokrąglenie będzie używane tylko przy obliczaniu tej konkretnej ceny, ceny pozostałe będą naliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Typ ceny wystawianego paragonu

Domyślny typ i rodzaj cen, proponowany przez system przy wprowadzaniu nowego paragonu.

Typ ceny wystawianego dokumentu

Domyślny typ i rodzaj cen, proponowany przez system przy wprowadzaniu nowego dokumentu sprzedaży.