Jak to zrobić? > Ustawienia > Określanie opisu znacznika

Drukuj

Określanie opisu znacznika

1.Należy wybrać polecenie Ustawienia z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk Ustawienia na pasku narzędziowym. Pojawi się okno do ustawiania parametrów pracy.

2.Na drzewku umieszczonym w prawej części okna należy wskazać pozycję Znaczniki, a następnie wskaż odpowiednią kartotekę. Z prawej strony okna pojawi się lista zdefiniowanych znaczników.

3.Wybrać przycisk Edytuj. Przycisk ten wymieni się na przyciski Zapisz i Anuluj. Ten sam efekt uzyskamy klikając dwukrotnie na polu do edytowania.

4.W kolumnie Opis wpisać tekst pojawiający się przy znaczniku.

5.Dla zapisania poprawnie wykonanych działań należy wybrać przycisk Zapisz, aby anulować zmiany - przycisk Anuluj.