Rozliczenia finansowe > Okno rozrachunku

Drukuj

Okno rozrachunku

Rozrachunki pojawiają się w kartotece płatności w momencie wystawienia dokumentu z odroczonym terminem płatności. Wystawienie takiego dokumentu powoduje automatyczne powstanie nierozliczonej należności lub zobowiązania w kwocie, na jaką opiewa dokument. Możliwe jest również utworzenie dokumentu Należność lub Zobowiązanie dla zapisania w module rozliczeń nie powiązanych z operacjami handlowymi.

 

Osoby mające odpowiednie prawa mogą edytować kwotę i opis rozrachunku. Daty rozrachunku oraz jego przyporządkowanie do konkretnego rejestru można zmienić tylko przez edycję danych dokumentu, z którym ten rozrachunek jest związany (Operacje/Edytuj dokument).

 

Wartości prezentowane są w walucie oryginalnej wraz z symbolem waluty. Przełącznikiem między wartościami walutowymi a złotówkowymi jest skrót klawiszowy Alt+B.

 

Rejestr

W polu tym podana jest forma płatności oraz nazwa rejestru, w którym zarejestrowany jest dany rozrachunek.

Przy wystawianiu dokumentów z rozrachunków rejestr wybierany jest na podstawie danych rozrachunku. Jeśli użytkownik nie ma praw do tego rejestru, to rejestr wybierany jest według jego rejestru domyślnego.

Przy rozrachunkach z dokumentów handlowych, rejestr jest wybierany na podstawie danych kontrahenta, a jeśli użytkownik nie ma praw do tego rejestru, to według rejestru domyślnego.

Charakter dokumentu

Określenie, czy prezentowany dokument jest wpłatą, wypłatą, należnością czy zobowiązaniem.

Rozrachunek

Rozrachunki są oznaczane numerem dokumentu handlowego, którego wystawienie spowodowało ich powstanie. Z jednym dokumentem handlowym związany może być tylko jeden rozrachunek. Całkowite rozliczenie rozrachunku oznacza jednocześnie całkowite rozliczenie dokumentu handlowego z nim związanego. Aby szybko odnaleźć dokument handlowy związany z danym rozrachunkiem, wystarczy podwójnie kliknąć myszką na tym polu.

Data rozrachunku

Data powstania rozrachunku – data wystawienia dokumentu handlowego, który generuje dany rozrachunek lub data dokumentu Należność bądź Zobowiązanie utworzonego ręcznie przez użytkownika.

Termin płatności

Termin, w którym rozrachunek powinien być rozliczony – termin płatności na dokumencie handlowym.

Waluta

Z listy rozwijanej należy wybrać odpowiednią walutę.

Kwota rozrachunku

Równa jest wartości walutowej dokumentu pomnożonej przez kurs CIT/PIT, lub w przypadku rozrachunku utworzonego ręcznie - podana przez użytkownika w dokumencie Należność lub Zobowiązanie. Gdy kwota rozliczeń równa się kwocie rozrachunku, rozrachunek ten znika z list.

Dane kontrahenta

Pola niedostępne do edycji, prezentujące podstawowe dane kontrahenta, któremu przypisany jest dany rozrachunek.

Tabela rozliczeń

Zawiera opisy dokumentów płatności rozliczających dany rozrachunek. Po przejściu do edycji użytkownik widzi oprócz płatności już rozliczających dany rozrachunek, wszystkie nierozliczone płatności danego kontrahenta (zaliczki) i może określić, która z tych płatności ma rozliczać edytowany rozrachunek (i w jakiej kwocie). Gdy nie ma żadnych nierozliczonych płatności, użytkownik może utworzyć nową płatność dla rozliczenia bieżącego rozrachunku.

hmtoggle_plus1Tabela rozliczeń

Rozliczone

Suma wszystkich kwot cząstkowych rozliczeń pochodzących od płatności.

Do rozliczenia pozostało

Różnica pomiędzy kwotą rozrachunku a kwotą rozliczeń. Płatność wprowadzoną w walucie obcej można rozliczyć z rozrachunkiem utworzonym w tej samej walucie lub w innej, w tym również w PLN. Podczas rozliczania płatności wystawionej w innej walucie niż rozliczany nią rozrachunek, użytkownik ma możliwość podania oddzielnie kursów przeliczenia obu walut na PLN. Domyślnie program podpowiada kursy, które zostały użyte w obu dokumentach. Aby zmienić podpowiedziane kursy rozliczenia, należy kliknąć prawym klawiszem myszy na rozliczanym rozrachunku i z menu kontekstowego wybrać kurs waluty, który ma zostać zmieniony.

 

Menu kontekstowe

W menu kontekstowym tego okna dostępne jest polecenie Dokument w FK. Po jego wybraniu otwiera się okno Dokument w module FK uzgodniony z dokumentem.  

 

Zleć e-przelew - otwiera się w Handlu okno Szczegóły: Przelew krajowy (w Repozytorium Dokumentów).

Pokaż e-przelewy (widoczne jeśli są e-przelewy)

 

Przyciski narzędziowe

Drukuj rozrachunek

Wybranie tego przycisku otwiera okna Wybór wydruku dokumentu.

Edytuj

Wybranie tego przycisku powoduje wyedytowanie rozrachunku; przyciski Drukuj rozrachunek i Edytuj wymieniają się na Zapisz zmiany i Anuluj.  

Osoby mające odpowiednie prawa mogą edytować kwotę i opis rozrachunku. Daty rozrachunku oraz jego przyporządkowanie do konkretnego rejestru można zmienić tylko przez edycję danych dokumentu, z którym ten rozrachunek jest związany (Operacje > Edytuj dokument).

Rozlicz nową płatnością

Kliknięcie tego przycisku powoduje utworzenie dokumentu płatności rozliczającego bieżący rozrachunek.

Notatka

 

hmtoggle_plus1Przeglądanie listy