Rozliczenia finansowe > Okno płatności

Drukuj

Okno płatności

Płatności to pieniądze faktycznie przekazane firmie (w wyniku wypłat i wpłat kontrahentów). Są one rejestrowane w module Handel w formie odpowiednich dokumentów płatności. Dokumenty te oprócz rejestrowania samych kwot płatności wykorzystywane są dodatkowo do obsługi rozliczeń. Nie rozliczone płatności mogą być wykorzystywane przy edycji rozrachunków.

 

Okno Płatność umożliwia wprowadzanie, przeglądanie i modyfikowanie wszystkich danych wystawianego dokumentu w zakresie zależnym od praw użytkownika. Ze względu na dużą liczbę informacji potrzebnych do wystawienia dokumentu okno podzielone jest na panele. W lewym panelu jest lista aktywnych rejestrów pieniężnych, wyłączona jest natomiast możliwość dodania i edycji rejestrów (możliwe jest to w oknie ustawień).

 

Przyciski narzędziowe

Dekretacje księgowe

 

W menu kontekstowym tego okna dostępne jest polecenie Dokument w FK. Po jego wybraniu otwiera się okno Dokument w module FK uzgodniony z dokumentem.  

 

Dokumenty Transfer wpłata i Transfer wypłata obsługują tylko jedną walutę.

 

Do rejestrowania przepływu pieniędzy pomiędzy rejestrami pieniężnymi w samej firmie służą dokumenty o charakterze wpłaty wewnętrznej i wypłaty wewnętrznej.

Przy wystawianiu dokumentu płatności zawartość opuszczanej listy typów dokumentów podzielona jest na dwie części. W górnej części przedstawione są zewnętrzne typy dokumentów płatności, które w danym kontekście (wybrany rejestr i typ płatności) można wystawić, w dolnej części prezentowane są natomiast dostępne w danej chwili dokumenty wewnętrzne. Po wybraniu z listy dokumentu wewnętrznego okno zmienia swój wygląd: znika tabela rozliczeń i dane kontrahenta, pojawia się natomiast pole umożliwiające określenie przeciwstawnego rejestru pieniężnego, do którego lub z którego będą przenoszone pieniądze w podanej kwocie.

 

Wystawienie dokumentu wewnętrznego płatności, z określonym rejestrem przeciwstawnym, powoduje w rzeczywistości powstanie pary dwóch skojarzonych dokumentów płatności – jednego o typie wpłaty, drugiego o typie wypłaty. Oba skojarzone dokumenty posiadają tę samą wartość płatności, ich pojawienie się modyfikuje odpowiednio stany rejestrów pieniężnych, w których się znajdują (choć oczywiście globalnie firma posiada tyle samo pieniędzy – w jednym rejestrze pieniędzy przybywa, w drugim ubywa). Dokumenty płatności wewnętrznych są zawsze rozliczone, stąd brak tabeli rozliczeń.

Specjalnym zastosowaniem dokumentu płatności o charakterze wpłaty lub wypłaty wewnętrznej jest wystawienie takiego dokumentu bez podania rejestru przeciwstawnego. Powstaje wówczas tylko jeden dokument płatności; jego wystawienie zmienia globalną ilość pieniędzy posiadanych przez firmę. Dokumenty takie można wystawiać w celu korekty stanu danego rejestru.

 

Opis pól okna

hmtoggle_plus1Płatności typu wpłata, wypłata, należność, zobowiązanie

hmtoggle_plus1Płatność wewnętrzna - Wypłata

hmtoggle_plus1Płatność wewnętrzna - Wpłata

 

Przycisk Pozostaw w buforze

Pozostawia wystawiany dokument w buforze systemu. Wszystkie dane tego dokumentu są przez system pamiętane, mimo że nie został jeszcze wystawiony. Dokumenty z bufora mogą być dowolnie poprawiane, mogą też być w dowolnej chwili usunięte, można je także wydrukować. Dane z dokumentów w buforze nie są umieszczane w zestawieniach.

 

Płatności przeniesione do bufora nie wchodzą do raportu płatności, ale można je rozliczać z innymi płatnościami.  

 

Dołączanie notatki >>

 

Operacje (zlecanie przelewów elektronicznych)

Dla płatności o charakterze Zobowiązanie dostępny jest przycisk Operacje rozwijający menu z poleceniami:

Zleć e-przelew krajowy otwiera okno tworzonego przelewu krajowego.

Zleć e-przelew walutowy – otwiera okno tworzonego przelewy walutowego.

 

Zlecając przelew sprawdź na zakładce Szczegóły nr rachunku wystawcy przelewu, dane odbiorcy przelewu bankowego, tytuł zlecenia oraz kwotę i termin płatności. W przypadku przelewów walutowych określ również sposób rozliczenia opłat za operacje bankowe (SHA, BEN, OUR).  

Przycisk btn_rach_bank otwiera okno wyboru rachunku bankowego.

Przycisk btn_wyb_kontra otwiera okno wyboru kontrahenta.

 

Zobacz także:

Czynności związane z dokumentami