Towary > Kartoteka Dostawy towaru > okno Dostawa towaru

Drukuj

Okno Dostawa towaru

Okno umożliwia przeglądanie danych dostawy wybranego towaru oraz zmianę nazwy tej dostawy.

 

Przyciski narzędziowe

Informacje

Po wybraniu tego przycisku, pojawia się polecenie Notatka

 

Zmień nazwę

Wybranie tego przycisku uaktywnia pole Nazwa dostawy, umożliwiając wprowadzenie zmian w tym polu. Pozwala to na nazwanie dostawy w dowolny sposób wybrany przez użytkownika.

Aby zapisać zmiany wprowadzone w trybie edycji, należy wybrać przycisk Zapisz.

Aby anulować zmiany wprowadzone w trybie edycji, należy wybrać przycisk Anuluj.

 

Notatka

Mały, nieopisany przycisk otwiera okno redagowania notatki. Można je także otworzyć wybierając polecenie Notatka z listy wyświetlanej po kliknięciu przycisku Informacje. Jeśli dla wybranej pozycji kartoteki jest już zredagowana notatka, obok listków wyboru strony wyświetlany jest spinacz z karteczką.

 

Historia

Przycisk otwiera okno zestawienia historii dostaw dla towaru w określonym przedziale czasu dla wybranego magazynu i określonej jednostki ewidencyjnej.

Na zestawieniu prezentowane są informacje o dacie każdej dostawy, nazwie dokumentu dostawy, ilości w dostawie oraz cenie i wartości. W tabeli po prawej stronie widoczne jest zestawienie ilości, ceny i wartości po dostawie.  

 

Pola widoczne w tym oknie:

Nazwa dostawy

W polu widoczna jest nazwa przeglądanej dostawy towaru. Wartość pola można zmienić za pomocą przycisku Zmień nazwę.

Towar

W polu widoczna jest nazwa towaru, dla którego oglądamy dostawę.

j.m.

Pole pokazuje jednostkę miary dla towaru oglądanej dostawy. Gdy główną jednostką miary jest jednostka domyślna, ilości i ceny widoczne są w tej jednostce.

Dostawca

W polu widoczna jest nazwa dostawcy dla tej dostawy.

Przyjęcie

Pole pokazuje nazwę dokumentu przyjęcia dla oglądanej dostawy.

 

ramka Stan początkowy dostawy

data

W polu widoczna jest data dostawy.

magazyn

W polu widoczny jest symbol magazynu wybranego towaru.

Pola: ilość, cena, wartość

W tych polach widoczne są informacje o wartości stanu początkowego dostawy.

 

ramka Stan bieżący dostawy

rezerwacje

Pole informuje o stanie rezerwacji dla dostawianego towaru.

stan handlowy

W polu podana jest stan handlowy towaru.

Pola: ilość, cena, wartość

W tych polach widoczne są informacje o wartości stanu bieżącego dostawy.