Towary > Cenniki > Okno Cennik

Drukuj

Okno Cennik

Okno to umożliwia wprowadzanie, przeglądanie i modyfikowanie wszystkich danych związanych z cennikiem w zakresie zależnym od praw użytkownika.

W przypadku próby edycji cennika, który został już użyty w dokumencie, pojawia się ostrzeżenie, że te zmiany nie zostaną wprowadzone do pozycji dokumentów wykorzystujących ten cennik.

 

Dane podstawowe

Na tej zakładce można określić podstawowe informacje o cenniku:

Nazwa cennika – prezentowana na listach nazwa cennika.

Opis cennika – opis definiowanego cennika.

Rodzaj cennikacenowy lub rabatowy. W cenniku cenowym definiuje się ceny towarów, a w cenniku o rodzaju rabatowym – procent rabatu na poszczególne towary.

Priorytet – pięciostopniowa skala określa ważność cennika w stosunku do innych cenników (1 - najwyższy priorytet, 5 - najniższy). Priorytet wykorzystywany jest przy łączeniu cenników.

Jeśli cennik ma dotyczyć wszystkich kontrahentów, wystarczy zaznaczyć opcję dla wszystkich kontrahentów. W przeciwnym wypadku należy na zakładce przypisać do cennika kontrahentów, których na dotyczyć (zakładka Kontrahenci lub Rodzaje kontrahentów).

Okres obowiązywania – jeśli jest to cennik okresowy należy podać dokładny zakres dat obowiązywania. Brak podanego zakresu dat oznacza obowiązywanie cennika bezterminowo. Cennik obowiązuje także w dniach podanych jako ograniczniki przedziału czasu obowiązywania.

Cykliczność – cennik może obowiązywać cyklicznie w wybrane dni tygodnia. Po zaznaczeniu opcji cyklicznie należy zaznaczyć dni tygodnia, w których cennik obowiązuje.

Dział firmy – cennik może być przypisany do konkretnego działu firmy. Brak działu oznacza obowiązywanie cennika dla całej firmy.

Sposób łączenia z innymi upustami i innymi cennikami:

samodzielny – cennik jest łączony jedynie z upustami ilościowymi towaru,

łączony z upustami kartotekowymi i indywidualnymi – cennik łączy się z upustami ilościowymi towaru, rabatem podanym w kartotece kontrahenta oraz upustami indywidualnymi kontrahenta,

łączony z upustami kartotekowymi i indywidualnymi oraz innymi cennikami – cennik łączy się z upustami ilościowymi towaru, rabatem podanym w kartotece kontrahenta, upustami indywidualnymi kontrahenta oraz cennikami, których minimalny priorytet jest wyższy lub równy podanemu.

 

Pozostałe zakładki

hmtoggle_plus1Towary

hmtoggle_plus1Rodzaje towarów

hmtoggle_plus1Kontrahenci

hmtoggle_plus1Rodzaje kontrahentów

hmtoggle_plus1Notatka

 

Zobacz także:

Dodawanie cennika