Ustawienia > Firma > Parametry pracy > Kontrola danych

Drukuj

Kontrola danych

Nazwa parametru

Ustawienia parametru

Automatyczna kontrola danych dokumentu

TAK – system automatycznie przeprowadza kontrolę poprawności danych przed każdą operacją (ustawienie domyślne).

NIE – system przeprowadza kontrolę tylko na polecenie użytkownika (F5)

Automatyczna kontrola danych kontrahenta

TAK – system automatycznie przeprowadza kontrolę poprawności danych kontrahenta przed każdą operacją zapisu danych kontrahenta (ustawienie domyślne).

NIE – system przeprowadza kontrolę tylko na polecenie użytkownika (F5)

Automatyczna kontrola danych płatności

TAK – system automatycznie przeprowadza kontrolę poprawności danych przed każdą operacją wystawienia płatności (ustawienie domyślne).

NIE – system przeprowadza kontrolę tylko na polecenie użytkownika (F5)

Automatyczna kontrola danych rezerwacji

TAK – system automatycznie przeprowadza kontrolę poprawności danych przed każdą operacją zapisania rezerwacji (ustawienie domyślne).

NIE – system przeprowadza kontrolę tylko na polecenie użytkownika (F5)

Automatyczna kontrola danych towaru

TAK – system automatycznie przeprowadza kontrolę poprawności danych przed każdą operacją zapisu danych towaru (ustawienie domyślne).

NIE – system przeprowadza kontrolę tylko na polecenie użytkownika (F5)

Kontrola unikalności kodu paskowego towaru

TAK – system nie pozwala zapisać danych towaru, gdy podany kod paskowy już istnieje

NIE – nie jest przeprowadzana kontrola unikalności kodu

Ostrzeganie o adresie dostawy

TAK – system pyta za pomocą komunikatu o wybór adresu dostawy ("Czy chcesz wybrać adres dostawy?")

NIE – komunikat "Kontrahent posiada zdefiniowane adresy dostaw" pojawia się w status bar.

Ostrzeżenie o braku towaru w magazynie

TAK – system ostrzega o braku towaru przy wystawianiu dok. sprzedaży

NIE – system nie wyświetla ostrzeżenia

Tryb ostrzegania: limit kredytu kontrahenta

TAK – przez wyświetlenie okna dialogowego (ustawienie domyślne).

NIE – przez wyświetlenie tekstu ostrzeżenia w linii statusu.

Tryb ostrzegania: limit kredytu rejestru płatności

TAK – przez wyświetlenie okna dialogowego (ustawienie domyślne).

NIE – przez wyświetlenie tekstu ostrzeżenia w linii statusu.

Wystawianie dokumentów ze wsteczną datą

TAK – gdy są w kartotece dokumenty z późniejszą datą wystawienia, program wyświetla ostrzeżenie

NIE – system nie pozwala na wystawienie dokumentu

Wystawianie korekty MM- przy braku towaru w magazynie MM+

TAK – przy wystawianiu dokumentu korekty MM- system ostrzega o braku towaru w magazynie przesunięcia potrzebnego do wystawienia odpowiedniej korekty MM+

NIE – w tej sytuacji system nie pozwala na wystawienie dokumentu

Wystawianie dokumentu sprzedaży z kontrahentem incydentalnym, a współpraca z serwisem miedzyfirmami.pl

TAK – program sprawdzi w trakcie wystawiania dokumentu sprzedaży dla kontrahenta incydentalnego czy kontrahent jest zarejestrowany w serwisie miedzyfirmami.pl

NIE – program nie sprawdzi w trakcie wystawiania dokumentu sprzedaży dla kontrahenta incydentalnego czy kontrahent jest zarejestrowany w serwisie miedzyfirmami.pl

Wystawianie paragonu i faktury do paragonu

Definiuje zachowanie programu przy próbie wystawienia faktury do paragonu bez numeru NIP nabywcy. Dostępne są ustawienia:

nie pokazuj ostrzeżenia,

ostrzegaj o braku NIP na paragonie podczas wystawienia faktury,

blokuj wystawienie faktury kiedy na paragonie brak kontrahenta z wypełnionym NIP.

Limit gotówkowy

Parametr określa kwotę limitu dla transakcji gotówkowych (domyślnie 15.000,00 zł).

 

Powyżej tej kwoty program wyświetli ostrzeżenie jeśli dla dokumentu wybrano rejestr o charakterze kasa. Powyżej tej kwoty transakcje należy wykonywać za pośrednictwem rachunku bankowego.

 

Dokumenty sprzedaży wystawiane od listopada 2019 roku, przekraczające kwotę limitu i zawierające towary oznaczone do obsługi mechanizmem podzielonej płatności zostaną automatycznie oznaczone do obsługi mechanizmem podzielonej płatności.

Weryfikacja danych kontrahenta

Umożliwia wybór serwisu, z którego wczytywane (przycisk Pobierz z GUS/KAS na oknie kontrahenta) będą dane kontrahentów:

Pobierz dane kontrahenta z GUS (serwisu Głównego Urzędu Statystycznego).

Pobierz dane kontrahenta z KAS (serwisu Krajowej Administracji Skarbowej).

 

Wybrane ustawienie ma również wpływ na to, który serwis jest wykorzystywany do weryfikacji statusu podatnika VAT (polecenie Sprawdź status kontrahenta w VAT / Sprawdź status kontrahenta w KAS).