Sprzedaż > Kategorie dokumentów sprzedaży > kontrakt 

Drukuj

Kontrakt sprzedaży (SKO)

Okno kontraktu wyglądem i zasadą działania przypomina fakturę VAT sprzedaży. Jest dokumentem wyjściowym do wystawienia dokumentu zaliczki; można wystawić wiele faktur zaliczkowych do jednego kontraktu.

 

Dokument kontraktu nie wchodzi do rejestru VAT, widoczna jest tylko tabelka z pozycjami VAT (zakładka VAT).

Kontrakt nie podlega rozliczeniom pieniężnym. Nie jest fiskalny. Dokumenty magazynowe wystawiane są do kontraktu (a nie do faktur zaliczkowych).

Kontrakt rozliczany jest magazynowo. Na bazie kontraktu wyliczana jest rentowność.

 

Moduł Handel podpowiada rozliczenie z zachowaniem proporcjonalności w rozłożeniu kwoty zaliczki na poszczególne stawki VAT. Można rozliczać zaliczki proporcjonalnie lub według pozycji wskazanych przez użytkownika. Faktura końcowa (wystawiona po zaznaczeniu pola Generuj fakturę końcową) zawsze naliczana jest proporcjonalnie.

 

Nie można usunąć dokumentu kontraktu jeżeli istnieją utworzone na jego podstawie faktury zaliczkowe. Nie można edytować kontraktu po jego wystawieniu, jeżeli została wystawiona do niego faktura zaliczkowa, bądź znajduje się ona w buforze.

 

Kontraktu nie można powiązać z zamówieniem.

 

Wystawienie kontraktu nie powoduje sprawdzania przekroczenia limitu handlowego kontrahenta.

 

Kontrakt wchodzi do zestawień dotyczących wartości i rentowności sprzedaży z datą realizacji. Dokumenty zaliczkowe uwzględniane są na zestawieniach rozrachunkowych.

 

pole Do rozliczenia

Prezentuje kwotę zaliczek, która pozostała jeszcze do rozliczenia na kontrakcie. Jeżeli suma wartości zaliczek jest większa od wartości kontraktu, to dopuszczalna jest kwota ujemna. Uwzględniane są korekty.

 

Data realizacji

Określa kiedy należy daną transakcję zaliczkową wykazać w zestawieniach sprzedaży oraz rentowności. Domyślnie podczas tworzenia kontraktu zaliczkowego Data realizacji pozostaje pusta. Może zostać wypełniona automatycznie przez system w dwóch przypadkach:

1.Podczas wystawiania dokumentu magazynowego wydającego ilość pozostałą do wydania, jeśli wystawione faktury rozliczają w całości kontrakt lub

2.Podczas wystawiania faktury rozliczającej do końca wartość kontraktu, jeśli został on wcześniej rozliczony magazynowo (zostały wystawione dokumenty magazynowe).

W obu przypadkach jako data realizacji zostanie przyjęta najpóźniejsza spośród dat wystawienia dokumentów związanych z tym kontraktem, zarówno dokumentów magazynowych jak i faktur. Jednocześnie użytkownik może ręcznie zmienić datę realizacji. W menu kontekstowym dostępnym w oknie kontraktu (po kliknięciu prawym klawiszem myszy) znajdują się dwie operacje dotyczące daty realizacji:

Zmień datę realizacji – pozwala na podanie nowej daty bez edycji całego dokumentu

Czyść datę realizacji – usuwa datę realizacji z kontraktu oraz wszystkich wystawionych do niego korekt. Operacja ta jest niedostępna, jeśli data realizacji jest pusta.

 

Aby zrealizować kontrakt częściowo rozliczony przez faktury zaliczkowe po zmianie stawki VAT w kartotece towarowej, (nr z 23% na 8%) należy na kontrakcie wybrać przycisk Operacje a następnie Wystaw dokument korekty i kolejno z menu kontekstowego Aktualizacja stawek VAT. Automatycznie wygenerowana zostanie korekta kontraktu ze zmianą stawki VAT na pozostałe do rozliczenia pozycje. W przypadku gdy pozycja na korekcie kontraktu ma stawkę VAT niezgodną z wartością w kartotece towarowej, program wygeneruje korektę na wartość jeszcze nie rozliczoną przez fakturę zaliczkową oraz utworzy nową pozycję na tę wartość w poprawnej stawce VAT. Do tak skorygowanego kontraktu można już wystawiać kolejne faktury zaliczkowe oraz fakturę końcową z nową stawką VAT dla danej pozycji towarowej.

 

Wystawianie dokumentów sprzedaży >>

 

Zobacz także:

Czynności związane z dokumentami

Korekta kontraktu