Kontrahenci > Kontrahent

Drukuj

Kontrahent

Okno to umożliwia wprowadzanie, przeglądanie i modyfikowanie wszystkich danych związanych z kontrahentem w zakresie zależnym od praw użytkownika. Ze względu na dużą ilość informacji związanych z kontrahentem, okno jest podzielone na kilka stron. Strony te opatrzono zakładkami, które widoczne są w dolnej części okna.

 

Kod kontrahenta - unikalny symbol kontrahenta identyfikujący go na listach jest widoczny na każdej ze stron.

 

Ikona na lewo od pola Nazwa kontrahenta oznacza rodzaj kontrahenta. W trybie edycji danych kontrahenta kliknięcie w ikonę rozwija menu dostępnych rodzajów kontrahenta:

Firma czyli podmiot gospodarczy.

Osoba fizyczna (firma) czyli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Osoba fizyczna

 

Dla osób fizycznych dostępne jest polecenie Ochrona danych znajdujące się w menu Informacje.

hmtoggle_plus1zakładka Kontrahent

hmtoggle_plus1zakładka Inne

hmtoggle_plus1zakładka Umowy

hmtoggle_plus1zakładka Wymiary

hmtoggle_plus1zakładka Kontakty

 

Menu kontekstowe

Pokaż e-Przelewy

Zleć e-Przelew

Szczegóły kontrahenta w Repozytorium

Sprawdź status kontrahenta w VAT lub Sprawdź status kontrahenta w KAS – sprawdza w serwisie Ministerstwa Finansów lub Krajowej Administracji Skarbowej czy zarejestrowany jest numer NIP kontrahenta. To który serwis jest wykorzystywany zależy od ustawienia parametru pracy firmy Weryfikacja danych kontrahenta. Informacje o wykonanych sprawdzeniach w KAS zapisywany są w Archiwum sprawdzeń na zakładce Status podatnika.

Sprawdź numer VAT (VIES) dla kontrahenta – sprawdza w serwisie Komisji Europejskiej czy zarejestrowany jest numer VIES kontrahenta.

Pokaż listę czynności dla kontrahenta – otwiera listę zaplanowanych czynności (np.  telefonów, spotkań, przesłania oferty) z kontrahentem.

Pokaż listę ofert dla kontrahenta – otwiera okno z listą ofert dotyczących kontrahenta.

 

Kontrahenci incydentalni

Faktury elektroniczne można wystawiać tylko kontrahentom kartotekowym - aby wystawić fakturę elektroniczną kontrahentowi, trzeba go najpierw dodać do kartoteki kontrahentów. Dla kontrahentów incydentalnych można wystawić tylko tradycyjną fakturę papierową.  

 

Jeżeli w serwisie www.miedzyfirmami.pl jest kontrahent incydentalny o podanym numerze NIP i ma podpisaną zgodę na wysyłanie dokumentów, to blokowana jest wysyłka dokumentu do momentu dodania kontrahenta do kartoteki w module Handel. Operacja ta jest zależna od ustawienia Kontrola danych w Parametrach pracy w panelu Ustawień. Program pyta, czy dodać kontrahenta z podanym NIP do kartoteki kontrahentów.

 

Kontrahent incydentalny a zgoda domniemana

Jeżeli w Repozytorium jest ustawiona zgoda domniemana i wystawiany jest dokument dla kontrahenta incydentalnego, to program sprawdza czy pracuje w trybie zgody domniemanej. Jeśli tak - proponuje dodanie kontrahenta do kartoteki kontrahentów w celu wystawienia e-faktury.

 

Przyciski narzędziowe

Informacje

Zestawienia

Notatka

 

hmtoggle_plus1Przeglądanie listy

 

Zobacz także:

Dodawanie kontrahenta

Edycja danych kontrahenta