Wiadomości podstawowe > Kontrahenci

Drukuj

Kontrahenci

Kontrahenci to zarówno partnerzy handlowi – dostawcy i odbiorcy, jak i pracownicy firmy oraz urzędy. Umożliwia to prowadzenie w Handlu rozliczeń z pracownikami i urzędami nie wynikających bezpośrednio z działalności handlowej. Dane pracowników i urzędów są zgrupowane w odrębnych kartotekach.

 

Dane o kontrahencie obejmują:

Adres

Pełne dane adresowe: ulica, kod, miejscowość, NIP nadany przez urząd skarbowy (z prefiksem oznaczającym kod danego kraju), REGON - nadany przez Wojewódzki Urząd Statystyczny numer identyfikujący firmę do celów statystyki państwowej, PESEL.

kraj - lista rozwijana z nazwami krajów. Domyślnie podpowiadana jest wartość 'Polska'. Pole to MUSI być wypełniane przy wystawianiu dokumentów.

rejon - lista rozwijana z nazwami rejonów.  

Zarejestrowany w VIES - zaznaczenie tego pola wyboru oznacza, że firma jest objęta Systemem Wymiany Informacji o VAT - VAT Information Exchange System (VIES), pozwalającym na automatyczną wymianę informacji pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej w zakresie transakcji dokonywanych wewnątrz Wspólnoty (nabycia i dostawy wewnątrzwspólnotowe towarów) oraz informacji o podatnikach VAT zarejestrowanych dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego. Komisja Europejska, mając na względzie poprawę możliwości dostępu do weryfikacji numerów VAT, uruchomiła stronę WWW, na której podatnik może sprawdzić poprawność i ważność numerów kontrahenta oraz upewnić się, że podmiot gospodarczy o podanym numerze VAT rzeczywiście istnieje.

Podatnik VAT czynny - informacja o tym czy kontrahent jest płatnikiem VAT-u, czy nie. Informacja ta wykorzystywana jest między innymi w obsłudze operacji z odwrotnym obciążeniem. Pole to jest automatycznie włączane dla kontrahenta z wybranym symbolem "PL" w polu kraj oraz z wprowadzonym poprawnym numerem identyfikacji podatkowej w polu NIP. Dla kontrahenta, dla którego wybrano inny kraj niż "PL", pole "Podatnik VAT czynny" nie jest widoczne.

Kod kontrahenta

Unikalny symbol kontrahenta identyfikujący go na listach.

Dane określające warunki sprzedaży

opisywane są przez limit kredytu, typ i termin płatności, typ i rodzaj ceny sprzedaży oraz domyślny rabat.

Kontakt

Dane osoby, z którą się bezpośrednio kontaktujesz: imię i nazwisko, dwa numery telefonu, numer faksu oraz adres e-mail.

Dane o rachunku bankowym

nazwa banku, jego adres, numer rachunku.

Inne

Informacje o położeniu kontrahenta w strukturze katalogów oraz o rodzaju kontrahenta. Można też dołączyć do kontrahenta znacznik graficzny, ułatwiający jego szybkie odnalezienie.

Wymiary

W oknie widoczna jest tabelka z listą aktywnych wymiarów. Jeśli nie ma dla kontrahenta aktywnych wymiarów, to zakładka jest niewidoczna.

Umowy

Okno administrowania umowami kontrahenta.

 

Przy wystawianiu dokumentu trzeba podać dane kontrahenta, któremu sprzedajemy lub od którego kupujemy towar a także można podać dane dostawcy lub odbiorcy. Informacje te mogą być wpisywane bezpośrednio do pól dokumentu albo wprowadzone automatycznie na podstawie danych pozycji z kartoteki kontrahentów. Jeśli wprowadzimy informacje do kartoteki, będą one mogły być następnie zestawiane i drukowane w różnych przekrojach.

 

Zobacz także:

Anonimizacja danych osobowych