Contact Manager > Kalendarz

Drukuj

Kalendarz

W tym oknie dostępny jest kalendarz wyświetlający informacje o zaplanowanych lub zrealizowanych czynnościach. Domyślnie prezentowane są czynności zalogowanego użytkownika z widokiem tygodniowym.

W lewej części okna znajduje się kalendarz umożliwiający szybką nawigację.

Pod kalendarzem nawigacyjnym znajduje się lista użytkowników mających dostęp do aplikacji dzięki której możliwe jest przełączanie się na dane innych użytkowników. Zakres dostępnych informacji o czynnościach jak i możliwe do wykonania operację zależą od uprawnień użytkownika.

 

W górnej części okna znajdują się przyciski umożliwiające wykonywanie akcji:

Nowe wydarzenie – ten przycisk otwiera okna dodawania nowej czynności.

Drukuj tydzień – otwiera okna podglądu wydruku ze wskazanym tygodniem.

Drukuj dzień – otwiera okno podglądu wydruku ze wskazanym dniem.

Zestawienie czynności – przycisk umożliwiający wyświetlenie okna z listą czynności spełniającą określone kryteria.

Przyciski: Dzień, Tydzień roboczy, Tydzień, Miesiąc umożliwiają przełączenie widoków w zależności od kontekstu.

Grupuj wg użytkowników – pozwala na wyświetlenie widoku pogrupowanego wg wybranych użytkowników.

Wyłącz grupowanie – wyłącza grupowanie i przywraca poprzedni widok.

Na danej czynności widzimy temat, lokalizację, nazwę kontaktu, nazwę kontrahenta i opis o ile są wprowadzone.

 

W menu kontekstowym zdarzeń w kalendarzu dostępne są m.in. polecenia:

Oznacz jako – pozwala na ustawienie typu zdarzenia.

Zakończone – pozwala na ustawienie statusu czynności na Zakończone. Po wybraniu opcji na czynności pojawi się ikona ico_ok_cm informująca o statusie czynności.

Przywróć ustawienia standardowe – opcja dostępna dla edytowanych czynności cyklicznych pozwalająca przywrócić pierwotne ustawienia.

 

Rejestracja nowej czynności na kalendarzu

1.Kliknij przycisk Nowa czynność w prawej części okna. Otworzy się okno nowej czynności.

2.W polu Temat wpisz temat planowanej czynności.

3.W polach Czas rozpoczęcia i Czas zakończenia wpisz datę i godzinę realizacji czynności.

4.W polach Kontakty i Kontrahenci (listy dostępnych dla użytkownika kontaktów i kontrahentów) można wybrać kontakt i kontrahenta, którego chcesz przypisać do czynności.

5.W polu Przypomnij można określić ile czasu przed rozpoczętym zadaniem wyświetlone zostanie przypomnienie.

6.Przycisk Cykliczność otwiera okno pozwalające określić cykl generowania powtórzeń czynności.  

7.W polach tekstowych Opis i Rezultat można wprowadzić rozszerzone opisy czynności.

8.W polu Status wykonania można określić status dodawanej czynności, domyślnie wyświetlona jest tam wartość Aktywne.

9.Aby zapisać kliknij przycisk Zapisz, aby zrezygnować kliknij Anuluj.

 

W oknie dodawania czynności wyświetlana jest data i godzina zgodna z zaznaczonym na kalendarzu przedziałem czasowym.

Możliwe jest dodawanie czynności poprzez podwójne kliknięcie na wybrany obszar w kalendarzu.

 

Usuwanie czynności z kalendarza

Usuwanie czynności, której jestem właścicielem

Zaznacz wybrane elementy na kalendarzu a następnie naciśnij przycisk Delete na klawiaturze lub wybierz z menu kontekstowego opcję Usuń.

Czynność usuwana jest z kalendarza zalogowanego użytkownika i z kalendarzy wszystkich osób do niej przypisanych.  

 

Usuwanie czynności do której jesteśmy przypisani

Jeśli nie masz uprawnień do wszystkich czynności, możesz je usunąć tylko ze swojego kalendarza. Wówczas po wybraniu opcji Usuń zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający Czy chcesz usunąć czynność ze swojego kalendarza?.

Jeżeli czynność jest czynnością cykliczną, to tylko właściciel czynności może zmieniać przypisanie użytkowników do takiego zdarzenia. Nie ma możliwości samodzielnego usunięcia takiej czynności z kalendarza nie będąc jej właścicielem.

 

Edycja czynności

Czynności możesz edytować jeśli jesteś ich właścicielem lub jeśli jesteś jej uczestnikiem i masz nadane właściwe uprawnienia.

 

1.Wybierz z kalendarza czynność, której dane chcesz edytować i kliknij dwukrotnie lewym klawiszem myszy lub wybierz z menu kontekstowego polecenie Edytuj. Otworzy się okno czynności.

2.Wprowadź odpowiednie zmiany w danych kontaktu.

3.Aby zapisać wprowadzone zmiany kliknij przycisk Zapisz, aby anulować kliknij Zamknij.

 

Konfigurowanie czynności cyklicznej

Okno Cykl pozwala określić cykl generowania powtórzeń czynności.  Na oknie ustawiamy schemat powtórzeń oraz koniec cyklu.

 

Schemat powtórzeń:

Codziennie – ustawiamy co ile dni ma się wyświetlać (pole Co) lub wybieramy Każdego dnia tygodnia

Tygodniowy – możliwość wyboru dni w które czynność będzie powtarzana

Co miesiąc – możliwość ustawienia dokładnych parametrów wyświetlania czynności

Coroczny – możliwość ustawienia dokładnych parametrów wyświetlania czynności

 

Koniec cyklu:

Brak daty końcowej

Zakończ po – ustawiamy ilość powtórzeń

Zakończ – ustawiamy datę zakończenia

 

Aby zmienić ustawienia dotyczące generowania powtórzeń należy na dowolnym wystąpieniu wybrać z menu kontekstowego opcję Edytuj serie, następnie na oknie czynności kliknąć przycisk Cykliczność.

 

Usuwanie czynności cyklicznych

Jeśli jesteś właścicielem czynności możesz edytować i usuwać czynności cykliczne. Jeśli jesteś jej uczestnikiem i masz nadane odpowiednie uprawnienia możesz takie czynności edytować.

W przypadku usuwania czynności cyklicznych mamy dostępne opcje:

Usuń serię – usuwa wszystkie wystąpienia

Usuń to wystąpienie – usuwa wybraną czynność

 

Gdy ktoś inny utworzy czynność cykliczną i nie masz uprawnień do wszystkich czynności nie możesz usuwać.

 

Edycja czynności cyklicznych

Aby edytować czynność cykliczną kliknij dwukrotnie na wystąpieniu zdarzenia aby je edytować. Aby edytować całą serię kliknij przycisk Edytuj serie. Wprowadzić odpowiednie zmiany i zatwierdź je przyciskiem Zapisz.