Ustawienia > Firma > Parametry pracy > Inne parametry pracy firmy

Drukuj

Inne parametry pracy firmy

Nazwa parametru

Ustawienia parametru

Aktualizacja danych dokumentu w buforze

TAK – Przy każdym wejściu do dokumentu w buforze system aktualizuje dane kontrahenta i towarów z odpowiednich kartotek, nadpisując zmiany dokonane przez użytkownika.

NIE – Dokument w buforze zawiera dane kontrahenta i towarów uzyskane z kartotek w chwili wystawiania dokumentu.

Dekretacja dokumentu 'Korekta wartości magazynu'

Sposób dekretacji dokumentów typu "Korekta wartości magazynu":

Dokument, podobnie jak inne dokumenty, dekretowany jest według ustawionego z nim schematu księgowania.

Kwoty cząstkowe dokumentu są dekretowane według schematów wynikających z korygowanych dokumentów.

Dekretacja dokumentu - łączenie zapisów

Dzięki temu parametrowi można łączyć lub nie zapisy pochodzące z różnych schematów księgowania, przypisanych do pozycji dokumentu magazynowego lub handlowego.

łączone są ze sobą tylko zapisy pochodzące z tego samego schematu księgowania

łączone są wszystkie zapisy o takim samym numerze pozycji zapisu

Domyślna wartość parametru 'Rejestracja kompletu'

TAK – Przy tworzeniu nowego towaru typu komplet system domyślnie zaznaczy parametr 'Rejestruj komplet jako sprzedaż elementów składowych'

NIE – W powyższym przypadku parametr 'Rejestruj komplet jako sprzedaż elementów składowych' tworzonego kompletu nie jest zaznaczony

Jednostka używana jako miano ilości

Jednostka używana w kartotekach i na formatkach towarów oraz dostaw towarów, rezerwacjach i inwentaryzacji towarów:

można wybrać jednostkę ewidencyjną, która jest podpowiadana domyślnie.

można wybrać jednostkę domyślną.

Maksymalny rozmiar pola 'Kod kontrahenta'

Podana wartość jest wykorzystywana przez system do określenia maksymalnego rozmiaru pola 'Kod kontrahenta', czyli największej liczby znaków, które użytkownik może wpisać w to pole. Największy możliwy rozmiar tego pola to 25 znaków.

Maksymalny rozmiar pola 'Kod towaru'

Podana wartość jest wykorzystywana przez system do określenia maksymalnego rozmiaru pola 'Kod towaru', czyli największej liczby znaków, które użytkownik może wpisać w to pole. Największy możliwy rozmiar tego pola to 25 znaków.

Początek roku obrachunkowego

Dzień i miesiąc podanej tu daty będzie wykorzystywany przy tworzeniu numerów dokumentów wystawianych w numeracji rocznej. Powyższa data służy do określenia dnia, w którym numeracja roczna ponownie startuje od numeru 1.

Sumowanie ilości po wczytaniu kodu paskowego

TAK – Po wczytaniu czytnikiem kodu towaru znajdującego się już na dokumencie, zwiększa się ilość w pozycji już istniejącej

NIE – W w/z sytuacji utworzona zostaje nowa pozycja towarowa na dokumencie

Transakcje i rozliczenia w eksporcie do FK

Dostępne ustawienia:

Program generuje transakcje dla dokumentów nierozliczonych i eksportuje rozliczenia dla dokumentów rozliczonych.

Program generuje transakcje dla dokumentów handlowych nierozliczonych i nie eksportuje rozliczeń.

Program nie generuje żadnych transakcji ani rozliczeń.

TAK – system generuje transakcję do każdego dokumentu handlowego oraz eksportuje rozliczenia do tych dokumentów wraz z raportami płatności.

NIE – system generuje transakcje tylko dla dokumentów handlowych nie rozliczonych oraz nie eksportuje rozliczeń.