Wiadomości podstawowe > Firma > Ustawienia i parametry firmy

Drukuj

Ustawienia i parametry firmy

Parametry pracy

Parametry pracy umożliwiają zdefiniowanie takich ustawień dla każdej z zarejestrowanych w Handlu firm, aby praca w tej firmie przebiegała w niej możliwie najsprawniej, z uwzględnieniem jej specyfiki. Ustawione parametry pracy są podpowiadane w odpowiednich oknach lub wpływają bezpośrednio na dalsze akcje.

 

Parametry pracy są uporządkowane dwupoziomowo. W oknie ustalania parametrów pracy firmy wyświetlana jest lista dostępnych grup parametrów, którą można przeglądać, używając paska przewijania lub klawiszy ze strzałkami. Kliknięcie znaku + obok nazwy grupy powoduje wyświetlenie poszczególnych parametrów zawartych w tej grupie; obok nazwy grupy pojawia się wtedy znak(minus). Jego kliknięcie ukrywa poszczególne parametry – wyświetlana jest tylko nazwa grupy. Wyświetlany jest także krótki opis aktualnie wybranego parametru i wpływu jego ustawień na działanie Handlu.

 

Ustawianie parametrów pracy firmy >>

 

Parametry pracy podzielone są na następujące grupy

Kontrola danych

Zasady obliczeń

Domyślne tryby edycji i prezentacji dokumentów

Ochrona danych

Parametry druku i zestawień

Parametry dokumentów i zasady ich numeracji

Parametry polityki sprzedaży

Wykonywanie procedur

Inne

Import danych ze sklepu internetowego

Widoczność kartotek i formatek

 

Przed rozpoczęciem pracy należy bezwzględnie sprawdzić i ustawić następujące parametry:
Domyślny sposób naliczania podatku VAT

Domyślna data wejścia do rejestru dla dokumentów
Zarządzanie numeracją wystawianych dokumentów

 

 

Numeracja dokumentów

Sposób numeracji dokumentów określa się w kartotece ustawień: Ustawienia > typy dokumentów. Ramka Serie typu dokumentu umożliwia definiowanie systemów numerowania dokumentów. System taki tworzą: symbol serii, szablon numeru dokumentu, oznaczenie zakresu numeracji (cała firma albo dział - magazyn lub rejestr pieniężny) oraz zakres ciągłości numeracji; symbol serii musi być unikalny w ramach typu dokumentu.

hmtoggle_plus1Seria
hmtoggle_plus1Dział
hmtoggle_plus1Numeracja

 

Wypełnianie danymi kartotek kontrahentów i towarów

Dane towarów i kontrahentów można wpisywać bezpośrednio do odpowiednich pól dokumentu podczas ich wystawiania. Jednak prowadzenie kartotek kontrahentów i towarów bardzo ułatwia pracę – wystarczy podać kod kontrahenta lub towaru, a pozostałe dane zostaną dopisane automatycznie na podstawie odpowiedniej kartoteki. Ponadto w zestawieniach tworzonych przez moduł, dokumenty zawierające towary lub kontrahentów nie umieszczonych w kartotekach będą zgrupowane w jedną pozycję Kontrahenci nierejestrowani lub Towary nierejestrowane.

 

Dane do tych kartotek można wprowadzać trzema sposobami:

korzystając z polecenia Nowy w oknie kontrahenta lub towaru,

podczas wprowadzania danych dokumentu,

przez import danych z innego programu, np. z cennika stworzonego za pomocą arkusza kalkulacyjnego lub edytora tekstu.

 

Wskazówka

Ułatwieniem przy wpisywaniu danych wielu towarów jest możliwość przeciągnięcia zaznaczonych towarów z kartoteki towarów na edytowany dokument za pomocą prawego klawisza myszy.