Sprzedaż > Kategorie dokumentów sprzedaży > Zaliczka sprzedaży w walucie (SZW)

Drukuj

Zaliczka sprzedaży w walucie (SZW)

Faktura zaliczkowa walutowa (SZK) może być wystawiona na podstawie danych z dokumentu typu kontrakt sprzedaży walutowy (z uwzględnieniem jego korekt) po wybraniu przycisku Operacje > Wystaw fakturę zaliczkową lub po dwukrotnym kliknięciu na kontrakcie pola kwota do rozliczenia. Na fakturze można wybrać te pozycje z kontraktu, których ma dotyczyć zaliczka. Faktury zaliczkowe rozliczają kontrakt pozycja po pozycji, ale tylko wartościowo.

 

Przy tworzeniu dokumentu Handel automatycznie rozpisuje wartość zaliczki na poszczególne pozycje z uwzględnieniem proporcjonalnego podziału na stawki VAT. Jeśli jest zaznaczone pole automatycznie rozpisuj kwotę zaliczki, to wartość jest rozpisywana proporcjonalnie. Jeśli pole nie jest zaznaczone - użytkownik sam wybiera pozycje.

 

System dzieli kwotę zaliczki proporcjonalnie do wartości kontraktu w poszczególnych stawkach VAT.

Zaliczki nie można powiązać z żadnym dokumentem (ani zamówieniem, ani magazynowym). Nie można też skopiować jej ani zaimportować do bufora.

Wartość faktury końcowej ustalana jest na podstawie wartości walutowej kontraktu, pozostałej do rozliczenia.

 

Przed wystawieniem dokumentu można edytować i zmienić podpowiedziane przez system parametry: zmianę wartości na pozycji, usunięcie pozycji lub dodanie nowej pozycji. Edycja odbywa się w zakresie pozycji pozostałych do rozliczenia z kontraktu. W wyniku tych zmian wartość brutto dokumentu (czyli kwota zaliczki) nie może ulec zmianie.

 

Jeżeli pozycje na kontrakcie ulegają zmianie po wystawieniu faktur zaliczkowych, system daje użytkownikowi wybór czy skorygować wcześniej wystawione zaliczki, czy też zmianę rozliczyć dokumentem końcowym. W tym celu w oknie Ustalanie wysokości zaliczki widoczny jest dodatkowy znacznik Generuj fakturę końcową.

 

zaliczka na - na dole okna wprowadzanej zaliczki widoczna jest kwota zaliczki podana w oknie ustalania zaliczki.

do zapłaty - suma kwot zaliczki podanych wprowadzonych w tym dokumencie w kolumnie wartość.

 

Po wystawieniu dokument można edytować, jeżeli nie została do niego zrobiona korekta.

 

Zobacz także:

Kontrakt sprzedaży walutowy (SKW)

Kontrakt sprzedaży walutowy korekta (SKWK)