Zakup > Faktura wystawiona przez nabywce

Drukuj

Faktura wystawiona przez nabywcę

 

Przepisy umożliwią wystawianie faktur zakupu w imieniu sprzedawcy. Oznacza to, że nabywca, po uzgodnieniu tego ze sprzedawcą, sam sobie wystawi fakturę za zakupione towary lub usługi. Odliczenie podatku VAT zazwyczaj jest uzależnione od momentu otrzymania faktury. Aby wystawić w kartotece dokumentów zakupu taki dokument, należy w Ustawienia > Typy dokumentów w definicji typu zaznaczyć pole Faktura wystawiana przez nabywcę. Faktura wystawiana przez nabywcę w imieniu sprzedawcy jest dokumentem rejestrowanym od razu w kartotece zakupu. Można ją potem wystawiać i drukować dla dokumentu złotówkowego i dla walutowego o charakterze Faktura VAT zakupu i Faktura VAT zakupu w walucie. Korekty mają ustawienia takie jak wystawiony dokument podstawowy i dlatego nie mają w Ustawieniach znacznika ‘faktura wystawiana przez nabywcę’.

 

Okno dokumentu

Typ dokumentu

W tym polu można wybierać pomiędzy typami dokumentów ustalonymi w ustawieniach programu. Jeśli dodajemy dokument określonego rodzaju, domyślnie podpowiadany będzie typ ustalony dla tego rodzaju.

Seria

Można wybierać pomiędzy symbolami serii ustalonymi dla typu dokumentu w ustawieniach programu. Jeśli dodajemy dokument określonego rodzaju, domyślnie podpowiadana będzie seria ustalona dla tego rodzaju.

Numer dokumentu

Numer dokumentu jest składany automatycznie z różnych elementów według szablonu przypisanego do typu dokumentu. Jeśli jest nadane do tego prawo, można ten numer zmienić ręcznie zgodnie z potrzebami.

Sprzedawca

Po wybraniu tej zakładki można wprowadzać dane osoby lub firmy sprzedającej towar. Dane te mogą być wpisane bezpośrednio do pól albo wybrane z kartoteki kontrahentów. Jeśli wpiszemy dane bezpośrednio do pól, na wszystkich zestawieniach dane z tego dokumentu zostaną odniesione tylko do pozycji zbiorczych. W danych adresowych umieszczone jest pole kod kraju; wypełnienie tego pola jest konieczne do wystawienia dokumentu.

Jeśli podczas wprowadzania danych do pola kod klikniemy przycisk b_down2, otworzy się okno umożliwiające wybranie kontrahenta z kartoteki lub wpisanie nowego kontrahenta do kartoteki.

hmtoggle_plus1Wybór kontrahenta podczas wypełniania dokumentu

 

Dostawca

Po wybraniu tej zakładki można wprowadzać dane osoby lub firmy dostarczającej towar. Dane te mogą być wpisane bezpośrednio do pól albo wybrane z kartoteki kontrahentów. Jeśli nie wpisze się żadnych danych do tego pola, program domyślnie przyjmie, że dostawcą jest sprzedawca.

Jeśli podczas wprowadzania danych do pola kod klikniemy przycisk b_down2, otworzy się okno umożliwiające wybranie kontrahenta z kartoteki lub wpisanie nowego kontrahenta do kartoteki.

hmtoggle_plus1Wybór kontrahenta podczas wypełniania dokumentu

Rodzaj ceny

Określa rodzaj cen (czyli sposób naliczania podatku VAT), według których wystawiony będzie dokument.

Dla cen NETTO kwota podatku będzie liczona według wzoru:

 

0NETTO4

gdzie:

KP — oznacza naliczoną kwotę podatku

WN — wartość sprzedaży netto

SP  — stawkę podatku.

 

Dla cen BRUTTO kwota podatku będzie liczona według wzoru:

 

0BRUTTO4

gdzie:

KP  — oznacza na liczoną kwotę podatku

WB — wartość sprzedaży brutto

SP  — stawkę podatku.

 

 

Data wystawienia

Data wystawienia dokumentu przez nabywcę.

 

- dla VAT: (widoczne na dok. faktura VAT w walucie oraz ich korektach)

Kurs waluty dla potrzeb podatku VAT odpowiadający obecnemu kursowi dokumentu. Program domyślnie podpowiada ten kurs na podst. daty wystawienia dokumentu.

- dla VAT: (widoczne na dok. faktura VAT w walucie oraz ich korektach)

Kurs waluty dla potrzeb podatku VAT odpowiadający obecnemu kursowi dokumentu. Program automatycznie wylicza korektę kwoty podatku VAT z tytułu zmiany kursu. Natomiast aby wystawić korektę dot. wartości, ilości lub stawki VAT należy wystawić drugi dokument korekty.

- CIT/PIT: (widoczne na dok. faktura VAT w walucie oraz ich korektach)

Kurs waluty dla potrzeb podatku dochodowego, wykorzystywany przy wyliczaniu wartości rozrachunku dokumentu walutowego, eksporcie do FK i MKP, obliczaniu zysku/kosztu. Możliwa jest zmiana tego kursu - polega na ustawieniu kursora w polu kursu i kliknięciu przycisku 0PRZ_LT a nast. zatwierdzeniu zmiany kursu przyciskiem Tak.

 

Data zakupu

Data dokonania zakupu przez nabywcę.

 

Rodzaj płatności

W polu tym można wybierać pomiędzy rodzajami płatności ustalonymi w ustawieniach programu. Jeśli dodajemy dokument określonego rodzaju, podpowiadany będzie rodzaj płatności ustalony dla tego rodzaju dokumentu.

 

Termin

Termin jest związany z rodzajem płatności i jest podpowiadany na podstawie ustawień programu. Jeśli przyjmiemy datę taką samą jak data wystawienia, oznaczać to będzie płatność natychmiastową. Jeśli przyjmiemy dowolną inną datę, program domyślnie zinterpretuje, że cała płatność nastąpi w tym terminie. Aby wprowadzić płatność cząstkową, można wprowadzić dowolną płatność.

 

Jeśli w bazach danych programu istnieją informacje, które mogłyby być wykorzystane do wystawiania dokumentu, to po określeniu typu dokumentu i wybraniu kontrahenta wyświetlane jest okno Użyj. Udostępnia ono wszystkie dane, które można wykorzystać podczas wystawiania dokumentu tego typu dla wybranego kontrahenta. Dane są pogrupowane według kategorii, oznaczonych zakładkami (jeśli w danej chwili brak jest pewnej kategorii danych, odpowiednia zakładka nie jest wyświetlana).