Jak to zrobić? > Towary > dodawanie towaru

Drukuj

Dodawanie towaru

1.W polu Kod towaru należy podać unikalny symbol kontrahenta identyfikujący go na listach wyboru.

2.W polu Nazwa towaru należy podać pełną nazwę towaru.

3.W polu typ należy wybrać jeden ze zdefiniowanych w module typów towarów.

4.W polu kod paskowy należy wpisać symbol kodu paskowego (do 150 znaków) dla tworzonego towaru.

5.W polu jm należy wybrać jedną ze zdefiniowanych w module jednostek miary.

6.W polu VAT należy określić stawkę podatku VAT obowiązującą dla tworzonego towaru.

7.W polu PKWiU należy określić symbol klasyfikacji dla towaru.

8.W polu CN można wybrać ze słownika kod CN. Format pola: xxxx-xx-xx-xx. Kody te są konieczne do prowa-dzenia unijnych zasad raportowania obrotu towarowego z innymi krajami UE.

9.W polu Cena bazowa netto należy podać cenę netto, według której zostanie naliczona cena sprzedaży oraz do której zostanie odniesiony zysk ze sprzedaży.

10.W tabelce należy określić odpowiednie ceny sprzedaży. Cena może być naliczana na podstawie ceny bazowej i punktów procentowych marży. Jeśli jest to cena walutowa, w obliczeniach zostanie uwzględniony aktualny kurs waluty. Jeśli jest to cena brutto, wówczas naliczona zostanie zgodnie ze stawką VAT podaną w danych towaru. Można wpisać cenę bezpośrednio do pola cena nawet wtedy, gdy jest niezgodna z wykonanymi przeliczeniami. W oknie wystawiania dokumentu będzie podpowiadana cena prezentowana w tej kolumnie.

11.W polu zaokrąglenie cen należy określić, jak mają być zaokrąglane wynikające z przeliczeń wartości cen.

12.Zaznaczenie pola Negocjacja cen oznacza, że w trakcie wystawiania dokumentów sprzedaży można modyfikować cenę (rabat) sprzedawanych towarów.

13.Pole towar z odwrotnym obciążeniem widoczne jest dla towarów typu: artykuł, usługa i komplet. Zaznaczenie pola informuje o tym, że towar podlega odwrotnemu obciążeniu.

14.Zaznaczenie pola zastosuj 50% odliczenia VAT przy zakupie informuje o tym, że towar podlega 50% odliczeniu podatku VAT. Jeśli pole to jest zaznaczone, wówczas we właściwościach pozycji dokumentu zakupu automatycznie jest włączany parametr VAT 50%. Wynikiem zaznaczenia tego parametru jest samoczynne wyliczenie wartości VAT i rozdzielenie jej na rejestry podlegający odliczeniu VAT i niepodlegający odliczeniu. Pole to widoczne jest dla towarów typu artykuł oraz usługa.

15.Kliknąć listek Inne. Otworzy się strona zawierająca pozostałe dane towaru.

16.W polu Rodzaj można przypisać nowy towar do jednego ze zdefiniowanych w systemie rodzajów.

17.W polu znacznik można przypisać towarowi jeden ze zdefiniowanych w systemie znaczników graficznych.

18.Kliknąć listek Wymiary. Na tej zakładce wybiera się odpowiednie wartości dla poszczególnych wymiarów. Jeśli nie ma dla towaru aktywnych wymiarów, to zakładka jest niewidoczna. Wymiary dla towarów definiowane są w oknie Ustawienia > Wymiary analityczne.

 

Wskazówka  

Dodatkowo, oprócz tworzenia towaru z poziomu kartoteki, można w dowolnej chwili nacisnąć klawisze Ctrl+T. Zostanie wówczas utworzony towar w głównym rodzaju i głównym katalogu kartoteki towarów. Kombinacja klawiszy Ctrl + plus z klawiatury numerycznej w oknie istniejącego towaru tworzy nowy towar w rodzaju i katalogu takim jak istniejący.

 

Zobacz także:

Typy wymiarów analitycznych