Jak to zrobić? > Towary > Dodawanie rodzaju towaru

Drukuj

Dodawanie rodzaju towaru - procedura

1.Wybierz Kartoteki > Towary (CTRL+7). Pojawi się okno kartoteki towarów.

2.Kliknąć okienko Rodzaj. Otworzy się panel Rodzaj.

3.Kliknąć przycisk btn_plus_02 lub użyć klawiszy skrótu Ctrl+plus z klawiatury numerycznej. Otworzy się okno nowego rodzaju towaru.

4.W polu Rodzaj należy podać nazwę rodzaju.

5.W polu znacznik można przypisać rodzajowi jeden ze zdefiniowanych w systemie znaczników graficznych.

6.W polu Cena bazowa netto należy podać cenę netto, według której zostanie naliczona cena sprzedaży oraz do której zostanie odniesiony zysk ze sprzedaży.

7.W tabelce należy określić odpowiednie ceny sprzedaży. Cena może być naliczana na podstawie ceny bazowej i punktów procentowych marży. Jeśli jest to cena walutowa, w obliczeniach zostanie uwzględniony aktualny kurs walutowy. Jeśli jest to cena brutto, wówczas naliczona zostanie zgodnie ze stawką VAT podaną na stronie danych towaru. Można wpisać cenę bezpośrednio do pola cena nawet wtedy, gdy jest niezgodna z wykonanymi przeliczeniami. W oknie wystawiania dokumentu będzie podpowiadana cena prezentowana w tej kolumnie.  

8.W polu zaokrąglenie cen należy określić, jak mają być zaokrąglane wynikające z przeliczeń wartości cen.

9.W polu konto FK rodzaju należy podać konto, na które będą dekretowane pozycje towarowe, dotyczące tego rodzaju towaru.

10.Aby zapisać definicję rodzaju należy wybrać przycisk Zapisz, aby anulować zmiany - przycisk Anuluj.