Jak to zrobić? > Ustawienia > Dodawanie rejestru pieniężnego

Drukuj

Dodawanie rejestru pieniężnego

1.Otwórz Ustawienia (Ctrl+u) programu i przejdź do grupy Firma > Rejestry pieniężne.

2.Kliknij przycisk Nowy. Otworzy się okno nowego rejestru płatności.

3.W polu Nazwa rejestru podaj nazwę tworzonego rejestru.

4.W polu Typ rejestru wybierz z listy typ tworzonego rejestru: bankowy, gotówkowy lub inny. Typ rejestru można zmieniać do chwili wystawienia w tym rejestrze pierwszego dokumentu wpłaty lub wypłaty.

5.Aby tworzony rejestr pojawiał się na listach wyboru w systemie, należy zaznaczyć pole Rejestr aktywny.

6.W polu Forma płatności wpisz opis płatności dokonywanej w tym rejestrze. Pojawia się on wraz z nazwą rejestru na listach wyboru formy płatności oraz jest wykorzystywany przy drukowaniu dokumentów sprzedaży.

7.W polu w terminie podaj domyślny termin dla płatności rejestrowanej w tworzonym rejestrze. Po wyborze rejestru podczas wystawiania dokumentu płatności system na podstawie wartości tego pola oraz daty wystawienia dokumentu podaje datę określającą termin płatności.

8.W polu Tryb rozliczania określ sposób domyślnego rozliczania należności, podczas wystawiania dokumentu sprzedaży z płatnością natychmiastową. Istnieją trzy tryby rozliczania takich należności:

Automatyczny – gdy użytkownik wystawia dokument sprzedaży, odpowiedni dokument płatności jest wystawiany automatycznie, bez ingerencji użytkownika. Użytkownik nie musi podejmować żadnych decyzji, system sam rejestruje fakt zapłaty i rozlicza dokument.

Półautomatyczny – bezpośrednio po wystawieniu dokumentu sprzedaży wyświetla się odpowiednie okno z płatnością za przed chwilą wystawiony dokument. Użytkownik może wtedy zmodyfikować, potwierdzić, wydrukować, czy anulować daną płatność. Tryb ten jest wygodny w sytuacji, gdy to samo stanowisko komputerowe służy zarówno do wystawiania dokumentów sprzedaży jak i przyjmowania za nie płatności.

Ręczny – system zawsze rejestruje tylko nierozliczoną należność za dokument sprzedaży, nie stara się rozliczyć tej należności odpowiednią płatnością. Aby zarejestrować płatność i rozliczyć taką należność, użytkownik musi sam ręcznie odnaleźć należność i wystawić dla niej odpowiednią płatność. Tryb ten jest wygodny w sytuacji, gdy jedno stanowisko wystawia dokumenty sprzedaży, a inne przyjmuje za nie pieniądze.

9.W polu Limit kredytu określ wartość limitu kredytowego dla tworzonego rejestru.

10.W polu Dokument wpłaty określ domyślny typ dokumentu wpłaty oraz serię proponowaną przez system przy rejestrowaniu wpłaty w danym rejestrze pieniężnym. Przy automatycznym trybie rozliczania należności wystawia się nowy dokument wpłaty tego właśnie typu i serii.

11.W polu Dokument wypłaty określ domyślny typ dokumentu wypłaty oraz serię proponowaną przez system przy rejestrowaniu wypłaty w danym rejestrze pieniężnym. Przy automatycznym trybie rozliczania należności system wystawia nowy dokument wypłaty tego właśnie typu i serii.

12.Kliknij zakładkę Inne. Otworzy się panel zawierający parametry raportu płatności związanego z rejestrem, konto rejestru w module Finanse i Księgowość a także (o ile jest to rejestr typu bankowego) nazwę i adres banku oraz numer rachunku bankowego związanego z danym rejestrem.

13.W polu Szablon numeracji określ sposób numerowania raportów płatności

14.W polu symbol w FK określ symbol, jakim będzie oznaczany w module Finanse i Księgowość raport płatności związany z tworzonym rejestrem.

15.W polu obsługuj jak podaj symbol dokumentu w Finanse i Księgowość, który ma być wzorcem sposobu obsługi raportu płatności związanego z tworzonym rejestrem.

16.W polu kontrahent w FK podaj symbol konta kontrahenta w Finanse i Księgowość. Przy określaniu tego konta można używać symboli umożliwiających "uzmiennianie" kont dekretacji w zależności od danych konkretnego raportu płatności. Polega ono na tym, że system po natrafieniu na symbol specjalny podstawia zamiast niego odpowiadającą mu wartość. Symbole te to:

#K  (konto kontrahenta) – wartość związana z kontrahentem dokumentu, pobierana z danych kontrahenta z pola FK: ID  Jeśli pole to jest puste, oznacza to że dany kontrahent nie został jeszcze uzgodniony w module Finanse i Księgowość.

#RK (konto rodzaju kontrahenta) – wartość związana z rodzajem kontrahenta dokumentu, pobierana z danych rodzaju kontrahenta z pola konto FK rodzaju. Jeśli pole to jest puste, pobierana jest wartość tego samego pola z danych głównego rodzaju kartoteki kontrahentów.

17.Jeśli tworzony rejestr jest rejestrem typu bankowego, to w polach poniżej podaj nazwę i adres banku, w którym otwarty jest rachunek związany z tym rejestrem oraz numer tego rachunku.

18.W polu konto FK rejestru podaj konto, na które będą dekretowane dokumenty płatności dotyczące tworzonego rejestru.

19.W polu znacznik można przypisać rejestrowi jeden ze zdefiniowanych w systemie znaczników graficznych

20.Po wprowadzeniu ustawień rejestru kliknij przycisk Zapisz, aby zatwierdzić zmiany.