Jak to zrobić? > Pracownicy > Dodawanie pracownika

Drukuj

Dodawanie pracownika

1.Należy wybrać polecenie Pracownicy z menu Kartoteki. Pojawi się okno kartoteki pracowników.

2.Kliknąć przycisk Nowy w prawej części okna kartoteki lub użyć klawiszy skrótu Ctrl+ plus z klawiatury numerycznej. Otworzy się okno nowego pracownika.

3.W polu Kod pracownika podać unikalny symbol identyfikujący pracownika na listach wyboru.

4.W polach Imię i Nazwisko podać imię i nazwisko pracownika.

5.W polach ulica, kod, miejscowość, rejon wpisać dane adresowe.

6.W ramce poniżej wpisać odpowiednie dane kontaktowe (numer telefonu, faksu, adres e-mail).

7.W polach bank, adres, numer rachunku podać dane rachunku bankowego pracownika.

8.Kliknąć listek Inne. Otworzy się okno zawierająca pozostałe dane pracownika.

9.W polu FK podać numer konta analitycznego przyjęty w planie kont modułu finansowo - księgowego dla rozliczeń z pracownikiem.

10.Kliknąć listek Wymiary. W oknie można wprowadzić kolejne dane pracownika.

11.Wybrać odpowiednie wartości dla poszczególnych wymiarów.

12.Dla zapisania danych nowego pracownika wybrać przycisk Zapisz, aby anulować zmiany - przycisk Anuluj.

 

 

Wskazówka

Listek Wymiary jest aktywny tylko wtedy, kiedy użytkownik zdefiniuje wymiar i podepnie go pod pracownika.

 

 

Zobacz także:

Typy wymiarów analitycznych