Towary > Cenniki

Drukuj

Kartoteka Cenniki

Handel pozwala na ustalenie dla danego towaru dowolnej ilości cen i upustów oraz możliwość składania elementów wpływających na końcową cenę towaru. Cenniki są narzędziami ułatwiającymi prowadzenie polityki sprzedaży i zarządzanie składnikami ceny. Pozwalają na tworzenie dowolnej ilości odrębnych cenników cenowych lub rabatowych o różnych parametrach i zakresach obowiązywania. Stosuje się je w pozycjach dokumentów sprzedaży i zamówień obcych.

 

Dane związane z cennikami zgrupowane są w kartotece cenników, otwieranej poleceniem Kartoteki > Towary > Operacje > Cenniki (Ctrl+7). Cenniki mogą zawierać dodatkowe ceny (zastępujące w określonych warunkach ceny z kartoteki towarów) lub mogą być cennikami rabatowymi (zawierające stosowane w określonych sytuacjach rabaty/narzuty, a więc także wielkości ujemne podane procentowo). W cenniku można umieszczać pozycje dla rodzaju a także towaru z tego rodzaju (dla umieszczonego towaru pobierane są ceny zapisane dla towaru). Do cennika można dołączyć listę kontrahentów i rodzajów kontrahentów, dla których obowiązuje cennik, a niezależnie od tego cennik może mieć atrybut obowiązywania dla wszystkich kontrahentów, także tych spoza listy.  

 

Dwukrotne kliknięcie na cenniku otwiera okno prezentujące szczegółowe informacje o nim.

 

Grupowanie danych według kryteriów wyboru

 

hmtoggle_plus1Operacje

 

Zasady stosowania cenników

Kryterium wyboru cennika jest towar w pozycji, kontrahent lub odbiorca dokumentu, dział handlowy, data wystawienia lub sprzedaży. Spośród obowiązujących cenników wybierany jest tylko jeden cennik cenowy (jeśli jest) oraz łączące się z nim cenniki rabatowe (jeśli są).

 

W przypadku, gdy zostanie zdefiniowanych kilka cenników, system określa hierarchię ważności cenników wg następujących założeń:

Cenniki przypisane do konkretnego kontrahenta są ważniejsze od cenników przypisanych do rodzaju kontrahentów,

Cenniki przypisane do rodzaju kontrahentów są ważniejsze od cenników oznaczonych parametrem dla wszystkich kontrahentów,

Cenniki okresowe są ważniejsze od cenników bezterminowych,

Cenniki przypisane do danego działu są ważniejsze od cenników ogólnofirmowych,

Cenniki z wyższym priorytetem są ważniejsze od tych z niższym priorytetem.

 

W trakcie wystawiania dokumentu system wyszukuje cennik o rodzaju cenowym i pobiera z niego cenę towaru. Jeśli nie znajdzie cennika cenowego, który można zastosować w tym dokumencie, pobiera cenę z kartoteki towaru. Następnie sprawdza czy istnieje upust ilościowy, który można zastosować w tym dokumencie i obniża cenę wg tego upustu.

 

Jeśli wybrany cennik cenowy nie był oznaczony, jako samodzielny, system wyszukuje możliwe do zastosowania cenniki rabatowe w zależności od hierarchii ważności i ustawionego sposobu połączenia z innymi cennikami. Jeżeli któryś z dostępnych cenników rabatowych został oznaczony, jako cennik samodzielny, to na nim kończy się proces wyznaczania ceny, a wtedy rabat z kartoteki kontrahenta oraz upusty indywidualne nie są uwzględniane.

Podczas stosowania cenników sprawdzany jest na bieżąco sposób łączenia cenników (także z uwzględnieniem priorytetów kolejnych cenników). Jeśli kolejny stosowany cennik jest cennikiem samodzielnym, to na tym cenniku proces ustalania ceny się kończy.

 

Jeśli procedura przydzielania cenników wykryje niejednoznaczność w procesie przydzielania cenników (będą co najmniej dwa cenniki równoważne stosujące się do danej pozycji towarowej), system wpisze w pozycji cenę bazową z towaru.

Cenniki okresowe (od dnia do dnia i dla określonych dni tygodnia) są selekcjonowane w zależności od ustawienia nowego parametru pracy system według daty sprzedaży lub daty wystawienia dokumentu.

 

Lista dołączonych cenników może być zmodyfikowana ręcznie w oknie kalkulatora ceny przez użytkownika mającego prawo do negocjacji cen. Użytkownik mający takie prawo może także w oknie Właściwości pozycji zmodyfikować cenę końcową. Ta modyfikacja jest dodatkowym rabatem/narzutem poza systemem cenników.

 

Do dokumentów tworzonych na podstawie zamówień, system przenosi jedynie cenniki dołączone w zamówieniu i nie wprowadza w nich zmian.

Na dokumentach korekty cenniki nie są dostępne.

 

W czasie wystawiania dokumentu handlowego można zobaczyć listę cenników wybranych przez Handel w oknie Kalkulator ceny (przycisk w polu Cennik), gdzie widoczna jest lista wszystkich aktywnych cenników obowiązujących w danym cyklu, w dziale z którego jest wystawiany dokument i dla wybranego kontrahenta oraz towaru. Dzięki temu w każdej chwili można sprawdzić podstawę wyznaczenia ceny i rabatu w danym dokumencie. Na podstawie definicji cennika i jego ważności system wyznacza cenniki, które mogą zostać użyte w konkretnej sytuacji.