Strona startowa

Drukuj

Ustawienia - dane firmy

Okno to umożliwia wpisywanie i modyfikowanie danych o firmie wykorzystywanych przy drukowaniu dokumentów i identyfikacji firmy w systemie. Umożliwia ono także ustalanie wartości parametrów pracy programu dla firmy.

 

przycisk Notatka – można tu dodać notatkę, z której dane pojawią się opcjonalnie na wydrukach dokumentów handlowych i zamówieniach.

przycisk Edytuj – umożliwia wprowadzanie zmian do danych firmy. Podczas edycji przycisk Edytuj wymienia się na Zapisz i Anuluj

Skrót – skrócona nazwa firmy, wpisywana podczas zakładania firmy w pole Skrót i wykorzystywana przez program do jej identyfikacji. Można ją zmienić tylko korzystając z raportu pomocniczego Zmiana skrótu firmy.

Nazwa firmy – pełna nazwa firmy, wpisywana podczas zakładania firmy w pole Nazwa. Nazwa ta pojawia się na drukowanych dokumentach.

NIPNumer Identyfikacji Podatkowej firmy. To pole jest nieedycyjne.

VIES – zaznaczenie tego pola oznacza, że firma jest zarejestrowana w systemie VIES.

VAT-UE – numer podatnika zarejestrowanego dla transakcji wewnątrzunijnych. W przypadku wypełnienia automatycznego przepisywane są tu cyfry z pola NIP (bez kresek) poprzedzone dwuliterowym kodem kraju PL. Pole podlega edycji. Numer z tego pola wykorzystywany jest jako NIP przy dokumentach wewnątrzwspólnotowej dostawy i nabycia towarów.

REGON – numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.  

PESEL – numer powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności

Adres – w ramce tej należy podać dane adresowe. Będą one drukowane na wystawianych dokumentach.

Bank – dane rachunku bankowego firmy: nazwa i adres banku oraz numer rachunku.

Przy współpracy z Repozytorium Dokumentów Sage 50c wprowadzony rachunek bankowy firmy powinien się zgadzać z rachunkiem bankowym w ustawieniach firmy Sage 50c.

Kontakty – dane dotyczące sposobów komunikowania się z firmą: numery telefonów, numer faksu, adres poczty elektronicznej (e-mail).

 

Zobacz także:

Parametry pracy (na głównej gałęzi Ustawień) - otwiera okno Parametry pracy dla firmy.

Jak to zrobić - dane firmy