Administracja > Zarządzanie danymi firmy > Sprawdzanie poprawności danych

Drukuj

Sprawdzanie poprawności danych

Poprawność danych należy sprawdzić, gdy podczas pracy z firmą pojawiają się nieoczekiwane trudności i komunikaty o błędach. Polecenie Poprawność danych, dostępne w menu Firma w trybie bez firmy, powoduje przejście do procedury sprawdzania poprawności zapisu danych na dysku (konieczne jest podanie hasła administratora). W ramach tej procedury należy:

1.W oknie dialogowym Poprawność danych wybrać firmę, której dane zostaną sprawdzone (program podpowiada ostatnio otwieraną firmę).

2.Po kliknięciu przycisku Sprawdź, program wyświetli okno informujące o przeprowadzanej operacji (kontrolowane będą wszystkie dane).

3.Po kliknięciu w tym oknie przycisku Sprawdź przy jednoczesnym wciśnięciu klawisza Shift, program wyświetli okno dialogowe umożliwiające wybór danych, których poprawność będzie kontrolowana, oraz określenie, czy wybrane bazy będą ponownie indeksowane, czy też nie (w tym przypadku można zaznaczyć na liście opcji te elementy, których poprawność ma być skontrolowana i usunąć zaznaczenie elementów, które nie mają być kontrolowane).

4.Następnie można uzyskać informację o wyniku przeprowadzonej kontroli - obejrzeć i wydrukować raport zawierający opis przeprowadzonej kontroli oraz o podjętych działań naprawczych.