Strona startowa

Drukuj

Dane podstawowe dokumentu

Typ dokumentu

W polu tym można wybierać pomiędzy typami dokumentów ustalonymi w ustawieniach programu. Przy dodawaniu dokumentu określonego rodzaju domyślnie podpowiadany będzie typ ustalony dla tego rodzaju.

Seria

Można wybierać pomiędzy symbolami serii ustalonymi dla typu dokumentu w ustawieniach programu. Przy dodawaniu dokumentu określonego rodzaju domyślnie podpowiadana będzie seria ustalona dla tego rodzaju.

Numer dokumentu

Numer dokumentu jest składany automatycznie z różnych elementów według szablonu przypisanego do typu dokumentu. Jeśli jest nadane do tego prawo, można ten numer zmienić ręcznie zgodnie z potrzebami.

Nabywca

Po wybraniu tej zakładki można wprowadzać dane osoby lub firmy kupującej towar. Dane te mogą być wpisane bezpośrednio do pól albo wybrane z kartoteki kontrahentów. W przypadku wpisania danych bezpośrednio do pól, na wszystkich zestawieniach dane z tego dokumentu zostaną odniesione tylko do pozycji zbiorczych.

Odbiorca

Po wybraniu tej zakładki można wprowadzać dane osoby lub firmy odbierającej towar. Dane te mogą być wpisane bezpośrednio do pól albo wybrane z kartoteki kontrahentów. Jeśli pole to będzie puste, program domyślnie przyjmie, że odbiorcą jest nabywca.

Typ ceny

Typ ceny związany jest z cennikami towarów w programie. Podpowiadany będzie tu typ ceny ustalony dla towaru w kartotece. Dla każdego towaru można określić trzy ceny netto i jedną cenę brutto. Ceny netto mogą być rejestrowane w cennikach typu 0A2, 0B2 i 0C2. Cenę brutto usta się w cenniku typu 0D2. Na podstawie tego ustawienia podpowiadana będzie cena sprzedawanego towaru na stronie ustalania danych towaru.

Rodzaj ceny

Określa rodzaj cen (czyli sposób naliczania podatku VAT), w których wystawiony będzie dokument.

W przypadku wyboru cen NETTO kwota podatku będzie liczona według wzoru:

 

0netto3

gdzie:

KP — oznacza naliczoną kwotę podatku

WN — wartość sprzedaży netto

SP — stawkę podatku.

 

W przypadku wyboru cen BRUTTO kwota podatku będzie liczona według wzoru:

 

0brutto3

gdzie:

KP  — oznacza naliczoną kwotę podatku

WB  — wartość sprzedaży brutto

SP  — stawkę podatku.

 

Data wystawienia

Domyślnie program podpowiada bieżącą datę systemową. Jeśli w szablonie numeru dokumentu uwzględniany jest dzień, miesiąc lub rok, data wystawienia będzie bezpośrednio wpływała na chronologię numerów. W takim przypadku jej zmiana może zakłócić porządek numerowania.

dla VAT: (widoczne na dok. faktura VAT w walucie oraz ich korektach)

Kurs waluty dla potrzeb podatku VAT odpowiadający obecnemu kursowi dokumentu. Program domyślnie podpowiada ten kurs na podst. daty wystawienia dokumentu.

CIT/PIT: (widoczne na dok. faktura VAT w walucie oraz ich korektach)

Kurs waluty dla potrzeb podatku dochodowego, wykorzystywany przy wyliczaniu wartości rozrachunku dokumentu walutowego, eksporcie do MK, obliczaniu zysku. Możliwa jest zmiana tego kursu - polega na ustawieniu kursora w polu kursu i kliknięciu przycisku 0PRZ_LT a nast. zatwierdzeniu zmiany kursu przyciskiem Tak.

Data sprzedaży

Domyślnie program podpowiada datę bieżącą. Można ją zmieniać w zależności od potrzeb.

Rodzaj płatności

W polu tym można wybierać pomiędzy rodzajami płatności ustalonymi w ustawieniach programu. Przy tworzeniu dokumentu określonego rodzaju podpowiadany będzie rodzaj płatności ustalony dla tego rodzaju dokumentu.

Termin

Termin jest związany z rodzajem płatności i jest podpowiadany na podstawie ustawień programu. Przyjęcie takiej samej daty jak data wystawienia oznacza płatność natychmiastową. W przypadku wpisania dowolnej innej daty program domyślnie przyjmie, że cała płatność nastąpi w tym terminie.

Opis

W polu tym można odnotować uwagi na temat wystawionego dokumentu. Opisy mogą być wprowadzone także ze słownika, zawierającego wpisane wcześniej teksty.

Przyciski narzędziowe w obszarze danych podstawowych

Jeśli w bazach danych programu istnieją informacje, które mogłyby być wykorzystane do wystawiania dokumentu, to po określeniu typu dokumentu i wybraniu kontrahenta wyświetlane jest okno Użyj. Udostępnia ono wszystkie dane, które można wykorzystać podczas wystawiania dokumentu tego typu dla wybranego kontrahenta. Dane są pogrupowane według kategorii, oznaczonych zakładkami (jeśli w danej chwili brak jest pewnej kategorii danych, odpowiednia zakładka nie jest wyświetlana)

okno Użyj.

 

Zobacz także:

Czynności związane z dokumentami