Wiadomości podstawowe > Towary

Drukuj

Towary

Pod pojęciem towar rozumiane jest wszystko, co może stać się przedmiotem handlu – zarówno przedmioty materialne (towary handlowe, materiały, wyroby, środki trwałe), jak i usługi, prawa autorskie itp. Informacje dotyczące towarów, pojawiające się na wystawionych dokumentach sprzedaży mogą być wpisywane bezpośrednio do pól dokumentu albo mogą być wprowadzone automatycznie na podstawie danych z kartoteki towarów. Jeśli wprowadzisz informacje do kartoteki, mogą być one następnie zestawiane i drukowane w różnych przekrojach.

 

Typy towarów

W programie Handel rozróżnia się towary trzech typów: towar, usługa, zestaw. Każdy z tych typów towarów jest nieco inaczej definiowany.

 

Towar, Usługa

Dane o towarach tych typów są podzielone między strony. Pierwsza, opatrzona zakładką Towar, obejmuje podstawowe dane towaru oraz ceny sprzedaży wraz z walutą. Strona druga, opatrzona zakładką Parametry, zawiera dane o położeniu towaru w strukturze katalogów oraz o jego przynależności do rodzaju towarów. Można tu także dołączyć graficzny znacznik wyróżniający i ułatwiający szybkie odnalezienie towarów. Strona Pozostałe pozwala na wprowadzenie dodatkowych pól.

 

Zestaw

Towar typu zestaw jest towarem złożonym, definiowanym poprzez listę tworzących go innych towarów. W skład zestawu mogą wchodzić towary każdego typu – towar, usługi, a także inne zestawy. Cena zestawu jest sumą cen jego składowych, dlatego też w oknie danych towaru tego typu brak danych o cenach. Strona Parametry zawiera te same informacje, co w przypadku towarów typu towar. Strona Pozostałe pozwala na wprowadzenie dodatkowych pól.

 

Rodzaje towarów

Utworzenie rodzajów towarów umożliwia takie ich klasyfikowanie, jakie odpowiada specyfice firmy. Do wyodrębnienia własnego rodzaju towaru można wykorzystywać wszystkie cechy możliwe do opisania w definicji jego rodzaju. Ponadto rodzaj towaru może być traktowany jako szablon, według którego można rejestrować nowy towar w kartotece. W momencie rejestracji informacje zapisane w rodzaju towaru są automatycznie przepisywane do karty nowego towaru, eliminując konieczność wpisywania powtarzających się danych.

 

Dane opisujące towar

dane podstawowe towaru

Unikalny kod towaru, pełna nazwa, typ, kod paskowy, jednostka miary, stawka podatku VAT oraz kod PKWiU.

ceny

Strona z cenami zawiera pełne informacje o cenach sprzedaży. Dla każdego sprzedawanego towaru można zdefiniować trzy cenniki w cenach netto w dowolnej walucie oraz jeden w cenie brutto (cena brutto jest zawsze ceną złotówkową).

parametry

Informacje o położeniu towaru w strukturze katalogów oraz o jego przynależności do rodzaju towarów. Można tu także dołączyć znacznik graficzny, wyróżniający i ułatwiający szybkie odnalezienie towarów.

 

Ceny sprzedaży

Można prowadzić trzy cenniki w cenach netto, ustalając ceny w dowolnej walucie, oraz jeden w cenie brutto (cena brutto jest zawsze ceną złotówkową). Ponadto można dla konkretnego towaru (lub rodzaju towaru) zdefiniować indywidualną cenę lub upust.