Drukuj

Odtwarzanie danych z kopii bezpieczeństwa

1.Należy wybrać polecenie Odtwarzanie danych... z menu Firma. Pojawi się okno dialogowe Kopia bezpieczeństwa: Odtworzenie danych.

2.W polu edycyjnym Plik archiwum podać nazwę i umiejscowienie kopii bezpieczeństwa. Po kliknięciu przycisku Przeglądaj... . program wyświetla standardowe okno wyboru pliku, w którym można odszukać i wskazać plik archiwum.

3.Jeśli w momencie tworzenia kopii wpisano hasło archiwum, będzie można odtworzyć dane firmy tylko po poprawnym wpisaniu go do pola Hasło archiwum.

4.W ramce Katalog firmy należy podać położenie katalogu firmy, której dane będą odtwarzane. Jeśli zaznaczy się pole wyboru Domyślny katalog firmy, wówczas dane zostaną odtworzone do tego katalogu, z którego była wykonywana kopia bezpieczeństwa. Jeśli pole nie będzie zaznaczone, wówczas w polu Katalog należy podać katalog, do którego będą kopiowane odtwarzane dane. Po kliknięciu przycisku Przeglądaj program wyświetla standardowe okno wyboru katalogu, w którym można odszukać i wskazać katalog firmy.

5.Kliknąć Wykonaj, a następnie potwierdzić przyciskiem Tak, aby rozpocząć odtworzenie kopii.

 

 

Odtworzenie danych z kopii bezpieczeństwa powoduje odtworzenie wszystkich danych firmy. Oznacza to utratę wszystkich informacji wprowadzonych do programu po sporządzeniu aktualnie odtwarzanej kopii bezpieczeństwa.

 

Odtwarzanie danych firmy z kopii bezpieczeństwa można przeprowadzać tylko wtedy, gdy żaden z użytkowników nie pracuje na danych tej firmy.

 

Operacja odtworzenia danych nie może być przerywana. Po przerwaniu procesu w trakcie odtwarzania wszystkie dane mogą być niepoprawne i nie wolno na nich pracować. Dlatego w przypadku niepowodzenia należy powtórzyć operację odtwarzania danych. Gdyby operacja nie powiodła się, zostanie to zasygnalizowane. Trzeba wówczas usunąć przyczynę niepowodzenia i powtórzyć operację.