Rozrachunki > Edycja rozrachunków

Drukuj

Edycja rozrachunków

Okno Edycja rozrachunków otwiera się po prawidłowym wypełnieniu wszystkich informacji w oknie wprowadzania dokumentu, wskazaniu konta rozrachunkowego i wybraniu przycisku Rozrachunki. Rozrachunki możesz też edytować z okna Stan rozliczeń transakcji po wybraniu przycisku Edycja.

Elementy okna

Nr dokumentu

Czyli numer własny wprowadzanego dokumentu.

Poz

Czyli numer kolejny zapisu, dla którego dokonujesz rozrachunków.

Kwota

Kwota z aktualnie wprowadzanego dokumentu do rozdysponowania na transakcje wraz ze stroną zapisu z dokumentu (Ma lub Wn).

Lista wszystkich nie rozliczonych transakcji zapisanych na koncie wskazanym przy wprowadzaniu dokumentu do rozrachunków prezentowana jest w tabeli w  układzie:

Kurs WP

Kurs waluty pierwotnej – należy wpisać tutaj kurs waluty w jakiej oryginalnie była transakcja. Pole dostępne w przypadku rozliczania transakcji w innej walucie niż waluta rozliczenia. Kurs ten jest przepisywany dla kolejnych transakcji w tej samej walucie.

 

Aby do rozdysponowania kwoty użyć innych transakcji niż transakcje w tej samej walucie co rozliczenie, należy w rozwijanym polu Pokaż inne waluty: wybrać żądaną walutę albo wszystkie.

 

Kwota rozliczenia

Kolumna, gdzie wpisujesz kwotę, którą chcesz przydzielić do rozliczenia wskazanej transakcji. W przypadku rozliczania transakcji w innej walucie niż waluta rozliczenia kwota rozliczenia będzie w walucie transakcji, gdyż jest ona przeliczana po podanym Kursie WP.

Jeśli wprowadzasz dokument rozliczający, możesz wybierać dowolnie kolejność rozliczania transakcji pokazanych na liście. Ustawiasz kursor przy dokumencie do rozliczenia i wpisujesz przydzieloną do niego kwotę.

 

Należy rozdysponować pełną kwotę z wprowadzanego dokumentu. W przeciwnym przypadku program zasygnalizuje błąd.

 

W przypadku gdy rozrachunek walutowy rozliczany jest płatnością w PLN, użytkownik może w oknie Różnice kursowe podatkowe ustawić, czy w programie mają być wyliczane różnice kursowe podatkowe.

 

Umieszczone są tam również pola kolumn:

Kwota transakcji

Pozostała do rozliczenia transakcji. Z lewej strony tego pola może pojawić się znak „* " oznaczający, że dana transakcja pochodzi z dokumentu, który ma późniejszą datę niż dokument aktualnie wprowadzany.

Odsetki

Podana jest naliczona kwota odsetek, jeśli transakcja jest przeterminowana.

Termin pł

Podany jest termin płatności transakcji wpisany w czasie wprowadzania dokumentu.

Dokument

Numer identyfikacyjny dokumentu otwierającego transakcję.

Data

Data dokumentu.

Pozostała kwota

Uaktualniana na bieżąco, nie rozdysponowana, pozostała kwota dokumentu.

Pokaż inne waluty:

Umożliwia wybranie transakcji w dowolnej walucie albo wszystkich walut pasujących do rozliczenia.

Nowa transakcja

Po zaznaczeniu powoduje, że nie rozdysponowana, pozostała kwota dokumentu będzie otwierać nową transakcję w walucie zapisu. Jeśli pole będzie wyczyszczone, aktualnie wprowadzany dokument będzie tylko rozliczał wskazane transakcje.

Zaliczka

Umożliwia zaznaczenie, że nowa transakcja jest zaliczką na poczet przyszłego rozliczenia.

Rachunek bankowy

Przycisk jest aktywny tylko przy zobowiązaniach. Umożliwia wybór rachunku bankowego, na który będzie dokonana zapłata. Po wypełnieniu tego pola, przy wystawianiu polecenia przelewu za daną transakcję, program automatycznie wpisze ten numer rachunku bankowego do odpowiedniego pola edycyjnego.

Przycisk otwiera okno kontrahenta, w którym można edytować rachunki bankowe i sprawdzić ich poprawność z białą listą Krajowej Administracji Skarbowej. Kliknięcie przycisku Użyj na oknie kontrahenta zamyka okno i:

jeśli kontrahent ma wprowadzony jeden rachunek bankowy, używa dla edytowanego rozrachunku,

jeśli kontrahent ma dwa rachunki bankowe wyświetlone zostanie pytanie, który z nich powinien być użyty na edytowanym rozrachunku.

Termin płatności

Podpowiadany jest dwutygodniowy termin płatności, jeśli wprowadzasz nową transakcję. Możesz go zawsze zmienić stosownie do swoich potrzeb.

Data dokumentu

Przypominana jest data wprowadzania dokumentu. Termin zapłaty podpowiadany jest w odniesieniu do tej daty.

Oprocentowanie

Możesz wpisać bezpośrednio do pola edycyjnego stałą stopę procentową odsetek lub wybrać pole wyboru chkbox15Ustawowe. Wartości odsetek ustawowych dla transakcji przeterminowanych można ustalić odpowiednim poleceniem z zakładki Parametry stałe.

Termin płatności i oprocentowanie przy tworzeniu nowej transakcji program podpowiada zgodnie z parametrami ustalonymi w dialogu Naliczanie odsetek.

 

Podstawa dla RKP

Ponieważ w czasie rozliczania należności i zobowiązań mogą powstawać różnice kursowe podatkowe od np. kwoty netto (czyli innej niż dla różnic kursowych bilansowych), w systemie umożliwiono wpisanie innej podstawy do wyliczenia różnic kursowych podatkowych niż wartość rozrachunku. Przy rozliczaniu transakcji różnice kursowe podatkowe są liczone od kwoty podanej w tym polu. Jeżeli w polu tym użytkownik ustawi jako podstawę dokumentu rozliczanego wartość 0, to różnice kursowe się nie wyliczą. Uwaga! Po otwarciu okna program w tym polu wyświetla (podpowiada) kwotę wyliczoną na bazie kwoty zapisu na koncie lub sumie netto z rejestru VAT, zgodnie z ustawionym przez użytkownika parametrem Kwota w polu "Podstawa dla RKP" w oknie Różnice kursowe podatkowe.

Znacznik  

Umożliwia nadanie znacznika transakcji.

 

Przyciski poleceń:

Zapisz – powoduje zachowanie aktualnego stanu tego rozliczenia i powrót do okna wprowadzania dokumentu.

Stan rozliczeń – powoduje przejście do okna prezentującego stan rozliczeń wskazanej transakcji z listy transakcji nierozliczonych.

Szukaj – pozwala odnaleźć na liście transakcji nie rozliczonych pozycję, która ma identyczna (lub zbliżoną) kwotę lub opis. Przykłady wyszukiwania rozrachunków.

Rozlicz – rozlicza wybraną transakcję kwotą pozostałą do rozliczenia. Jeśli kwota pozostała do rozliczenia jest większa niż kwota transakcji, wówczas rozliczona zostanie tylko kwota transakcji.

Anuluj – anuluje wprowadzone dane lub zmiany.

 

Przy pomocy skrótu klawiszy ALT+E można wywołać okno okno Wybierz tryb odnajdywania zgodnych transakcji, w którym użytkownik może ustawić tryb wyszukiwania podpowiadanych przez program zgodnych transakcji.

 

Zobacz także:

Aby wprowadzić dokument otwierający transakcję

Aby wprowadzić dokument rozliczający transakcję

Prowadzenie rozrachunków

Wprowadzanie transakcji nie rozliczonych

Okno Wybierz tryb odnajdywania zgodnych transakcji

Różnice kursowe podatkowe