Strona startowa

Drukuj

Warianty prowadzenia rachunku kosztów

Program Finanse i Księgowość umożliwia prowadzenie rachunku kosztów w dowolny, ale dopuszczalny prawem sposób. W czasie obliczania bilansu lub rachunku zysków i strat program sprawdza, czy wszystkie konta mają prawidłowo przypisane swoje pozycje w danym układzie. Daje to pewność, że obliczenia wykonywane przez program będą w pełni poprawne, a cały system będzie spójny.

Wybranie prowadzenia rachunku kosztów tylko według samych „4" lub samych „5" nie wymaga specjalnego komentarza, natomiast w przypadku pozostałych wariantów koniecznych jest kilka uwag.

Zespół „4" z kontem 490

Program przy generowaniu planu kont tworzy konta "Koszt własny sprzedaży wyrobów" (710) i "Koszt własny sprzedaży usług" (711) oraz włącza automatyczne księgowania równoległe. Dla księgowań równoległych każde księgowanie na konta zespołu „4" powoduje automatyczne przeksięgowanie z konta 490.

W takim wariancie rachunku kosztów nie prowadzi się rachunku kalkulacyjnego i ewidencji magazynowej wyrobów, a koszt własny sprzedaży produktów jest sumą kosztów danego okresu sprawozdawczego skorygowaną o ustaloną na koniec okresu wartość zapasów produktów gotowych i produkcji nie zakończonej. Konta 710 i 711 są wówczas definiowane w pozycję kosztów A II rachunku wyników – "Zmiana stanu produktów".

W momencie obliczania rachunku zysków i strat program Finanse i Księgowość tylko symuluje przeksięgowywanie sald tych kont na konto 490. Symuluje również przeniesienie salda tego konta na konto "Wynik finansowy" (860). Oznacza to, że wyniki obliczeń prezentowane są tylko na ekranie, ale nie są jeszcze zapisywane w zbiorze. Fizyczne przeksięgowania na konta następują dopiero w momencie zamknięcia roku.

 

Musisz pamiętać o przeksięgowaniu przed zamknięciem roku kont "Produktów" i "Produkcji nie zakończonej" na konta bilansowe.

 

Jeżeli w swojej firmie stosujesz wariant taki, że konto 490 koryguje koszty tylko o stan rozliczeń międzyokresowych, to powinieneś z wygenerowanego przez program planu kont usunąć konta "Koszt własny produkcji" (710) i "Koszt własny usług" (711) oraz wyłączyć automatyczne księgowania równoległe.

Zespół „4" i „5" a rachunek zysków i strat wg „4"

W tym wariancie prowadzenia kosztów wszystkie konta zespołu „5" oraz konta " Koszt własny produkcji" (710), "Koszt własny usług" (711) oraz "Produkcja pomocnicza" powinny być zdefiniowane w układzie rachunku zysków i strat w tę samą pozycję, w którą wchodzi saldo konta 490. Jest to pozycja "Zmiana stanu produktów" zdefiniowana jako pozycja kosztów A II.

W momencie obliczania rachunku zysków i strat program Finanse i Księgowość tylko symuluje przeksięgowywanie sald tych kont na konto 490. Symuluje również przeniesienie salda tego konta na konto "Wynik finansowy" (860). Wyniki obliczeń prezentowane są tylko na ekranie, ale nie są jeszcze zapisywane w zbiorze. Fizyczne przeksięgowania na konta następują dopiero w momencie zamknięcia roku.

Jeżeli nie przeksięgujesz sald kont zespołu „5", będą one korygować pozycję rachunku zysków i strat "Zmiana stanu produktów". W tej sytuacji możesz dodatkowo korzystać z opcji kontroli zerowego salda. Program Finanse i Księgowość, obliczając rachunek zysków i strat przypomni o tym, że konta te nie mają zerowego salda.

W tym wariancie prowadzenia kosztów możliwa jest także kontrola zapisów wychodzących poza krąg kosztów. Jeżeli definiując konta specjalne wpiszesz numery kont, które wchodzą w krąg kosztów, program automatycznie nada cechy tym zapisom, które wychodzą poza krąg kosztów. Można będzie zestawić te zapisy w specjalnym raporcie albo obejrzeć, wybierając opcję Cechy zapisu. Program Finanse i Księgowość zestawia tylko zapisy wychodzące poza krąg kosztów – nie koryguje sald kont automatycznie. Korektę sald musisz zrobić własnoręcznie.

Zespół „4" i „5" a rachunek zysków i strat wg „5"

W tym wariancie prowadzenia kosztów, w układzie rachunku zysków i strat utworzono pozycję "Rozliczenie kosztów zespołu „4" (A VII). Na tę pozycję powinny składać się wszystkie konta zespołu „4" oraz konto 490. Przy obliczeniach rachunku zysków i strat pozycja ta powinna mieć wartość zero. Oznacza to, że saldo konta 490 ma wartość zero.

Jeżeli w tej pozycji pojawi się jakaś inna wartość, powinno być to sygnałem dla użytkownika, że w przeksięgowaniach między zespołami „4" a „5", „6" i „7" wystąpiła jakaś nieprawidłowość. Przy włączonych automatycznych księgowaniach równoległych taka sytuacja nie powinna wystąpić. Natomiast może się pojawić wówczas, jeżeli ktoś włączy księgowania równoległe, a zespół „4" rozlicza np. raz w miesiącu.

 

Przed zamknięciem roku musisz pamiętać o przeksięgowaniu kont "Produktów" i "Produkcji nie zakończonej" na konta bilansowe.